dong-ho-do-nhiet-do-model-t1114x0ed009981-hang-wise-vietnam.png

Đồng hồ đo nhiệt độ: Model: T1114X0ED009981, hãng Wise VietNam