non-brake-2500ppr-inc-modular-encoder-100w.png

Đại lý phân phối chính thức Rs automation tại Việt Nam - Rs automation Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Rs automation Vietnam

♦ Nguyễn Thị Mỹ Hân ♦

0937.720.487

han@ansgroup.asia

  RSMZ Motor (Cylinder, Low Inertia, 3000RPM)    
  20 RSMZ_A5BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W
  21 RSMZ_01BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W
  22 RSMZ_02BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W
  23 RSMZ_04BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W
  24 RSMZ_06BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W
  25 RSMZ_08BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W
  26 RSMZ_10BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W
  27 RSMZ_A5BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W
  28 RSMZ_01BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W
  29 RSMZ_02BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W
  30 RSMZ_04BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W
  31 RSMZ_06BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W
  32 RSMZ_08BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W
  33 RSMZ_10BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W
  34 RSMZ_A5BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W
  35 RSMZ_01BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W
  36 RSMZ_02BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W
  37 RSMZ_04BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W
  38 RSMZ_06BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W
  39 RSMZ_08BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W
  40 RSMZ_10BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W
  41 RSMZ_A5BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W
  42 RSMZ_01BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W
  43 RSMZ_02BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W
  44 RSMZ_04BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W
  45 RSMZ_06BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W
  46 RSMZ_08BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W
  47 RSMZ_10BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W
  48 RSMZ_A5BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W
  49 RSMZ_01BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W
  50 RSMZ_02BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W
  51 RSMZ_04BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W
  52 RSMZ_06BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W
  53 RSMZ_08BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W
  54 RSMZ_10BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W
  55 RSMZ_A5BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W
  56 RSMZ_01BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W
  57 RSMZ_02BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W
  58 RSMZ_04BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W
  59 RSMZ_06BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W
  60 RSMZ_08BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W
  61 RSMZ_10BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W
  62 RSMZ_A5BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W
  63 RSMZ_01BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W
  64 RSMZ_02BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W
  65 RSMZ_04BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W
  66 RSMZ_06BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W
  67 RSMZ_08BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W
  68 RSMZ_10BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W
  69 RSMZ_A5BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W
  70 RSMZ_01BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W
  71 RSMZ_02BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W
  72 RSMZ_04BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W
  73 RSMZ_06BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W
  74 RSMZ_08BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W
  75 RSMZ_10BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W
  RSMQ Motor (Pan-Cake, Low Inertia, 3000RPM)    
  76 RSMQ_01BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 100W
  77 RSMQ_02BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 200W
  78 RSMQ_04BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 400W
  79 RSMQ_01BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 100W
  80 RSMQ_02BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 200W
  81 RSMQ_04BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 400W
  RSMS Motor (Cyliner, Low Inertia)    
  82 RSMS_10BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW
  83 RSMS_15BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
  84 RSMS_20BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
  85 RSMS_25BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
  86 RSMS_30BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
  87 RSMS_35BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
  88 RSMS_40BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
  89 RSMS_45BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
  90 RSMS_50BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
  91 RSMS_10BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw
  92 RSMS_15BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
  93 RSMS_20BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
  94 RSMS_25BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
  95 RSMS_30BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
  96 RSMS_35BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
  97 RSMS_40BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
  98 RSMS_45BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
  99 RSMS_50BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
  100 RSMS_10BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW
  101 RSMS_15BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
  102 RSMS_20BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
  103 RSMS_25BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
  104 RSMS_30BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
  105 RSMS_35BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
  106 RSMS_40BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
  107 RSMS_45BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
  108 RSMS_50BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
  109 RSMS_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw
  110 RSMS_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
  111 RSMS_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
  112 RSMS_25BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
  113 RSMS_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
  114 RSMS_35BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
  115 RSMS_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
  116 RSMS_45BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
  117 RSMS_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
  118 RSMS_10BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW
  119 RSMS_15BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
  120 RSMS_20BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
  121 RSMS_25BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
  122 RSMS_30BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
  123 RSMS_35BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
  124 RSMS_40BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
  125 RSMS_45BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
  126 RSMS_50BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
  127 RSMS_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw
  128 RSMS_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
  129 RSMS_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
  130 RSMS_25BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
  131 RSMS_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
  132 RSMS_35BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
  133 RSMS_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
  134 RSMS_45BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
  135 RSMS_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
  RSMD Motor (Cylinder, Medium Inertia)    
  136 RSMD_08BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 800W
  137 RSMD_10BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW
  138 RSMD_15BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
  139 RSMD_20BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
  140 RSMD_25BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
  141 RSMD_30BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
  142 RSMD_35BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
  143 RSMD_40BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
  144 RSMD_45BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
  145 RSMD_50BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
  146 RSMD_08BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 800W
  147 RSMD_10BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw
  148 RSMD_15BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
  149 RSMD_20BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
  150 RSMD_25BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
  151 RSMD_30BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
  152 RSMD_35BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
  153 RSMD_40BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
  154 RSMD_45BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
  155 RSMD_50BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
  156 RSMD_08BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 800W
  157 RSMD_15BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
  158 RSMD_10BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW
  159 RSMD_20BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
  160 RSMD_25BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
  161 RSMD_30BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
  162 RSMD_35BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
  163 RSMD_40BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
  164 RSMD_45BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
  165 RSMD_50BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
  166 RSMD_08BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 800W
  167 RSMD_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
  168 RSMD_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW
  169 RSMD_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
  170 RSMD_25BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
  171 RSMD_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
  172 RSMD_35BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
  173 RSMD_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
  174 RSMD_45BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
  175 RSMD_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
  176 RSMD_08BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 800W
  177 RSMD_10BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW
  178 RSMD_15BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
  179 RSMD_20BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
  180 RSMD_25BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
  181 RSMD_30BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
  182 RSMD_35BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
  183 RSMD_40BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
  184 RSMD_45BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
  185 RSMD_50BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
  186 RSMD_08BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 800W
  187 RSMD_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW
  188 RSMD_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
  189 RSMD_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
  190 RSMD_25BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
  191 RSMD_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
  192 RSMD_35BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
  193 RSMD_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
  194 RSMD_45BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
  195 RSMD_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giá tốt nhất:

===========================

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Vaisala Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam