thiet-bi-do-dien-nang-code-mpa1522zp6vpt-hang-mect-vietnam.png

Thiết bị đo điện năng: Code MPA1522ZP6VPT , hãng MECT VietNam