Bộ điều khiển GPC Gegran - Product Launch - GPC Power Controller - ANS Vietnam

GPC được thiết kế để kiểm soát tất cả các loại tải được sử dụng trong hệ thống sưởi ấm công nghiệp, tải tuyến tính và phi tuyến tính, đèn hồng ngoại và máy biến áp.

GPC có sẵn từ 40A-600A với hai kích cỡ, ba Mô đun (đơn, kép và ba pha) với 10 dòng điện của mô-đun công suất. Bộ điều khiển sử dụng cùng một CPU và FW trên tất cả các mô-đun nguồn cho phép GPC được áp dụng độc lập cho các yêu cầu dòng điện danh định khác nhau trên cùng các ứng dụng cung cấp các chức năng và công suất giống nhau để quản lý các loại tải khác nhau với tất cả các dây có thể.

GPC cung cấp tất cả các chức năng đã có trên dòng GFW40A-600A cộng với các chức năng mới được phát triển đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu trong lò xử lý nhiệt và lò công nghiệp.

Thông tin tham khảo tại đây:

Thay thế GFW bằng GPC

Trong hầu hết các trường hợp, có thể thay thế GFW bằng GPC. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thao tác này, một công cụ SW phải được tạo để chuyển đổi tham số GFW (tệp .gfe) thành GPC.

Chúng ta cần chú ý trong trường hợp có fieldbus. Không có vấn đề gì nếu sử dụng Modbus và Modbus TCP. Tuy nhiên, nếu bằng fieldbus khác, cần phải mở dự án tự động hóa (thường được thực hiện bởi PLC) và chèn thiết bị GPC bằng tệp cấu hình thích hợp của nó.

GFW Phase Out

Các mẫu GFW40-600A vẫn có sẵn với cùng mã đặt hàng và mã F để thay thế. "Giai đoạn kết thúc" sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2021 và kết thúc vào năm 2023. Việc tạo ra phiên bản đặc biệt GFW và mã F mới sẽ bị dừng lại. Yêu cầu này sẽ được chuyển đổi thành series GPC.

English version

The GPC is designed to control all types of loads used in the industrial heating systems, linear and non-linear loads, infrared lamps and transformers. 

GPC is available from 40A-600A in two sizes, three models (single, dual & three phase) with ten power module current ratings. It uses the same CPU and FW on all power modules enabling the GPC to be applied independently for different nominal current requirement on the same applications offering the same functionalities and capabilities to manage the different type of loads with all possible wirings.   

The GPC provides all the functionalities already available on the GFW40A-600A series plus new functionalities developed specifically to meet the requirements in heat treatment ovens and industrial furnaces.

GPC product flyer, datasheet and manual are available for download here and look out for our webinar training in February 2021.

Replacement of GFW with GPC

In most of the cases it is possible to replace GFW with GPC. In order to facilitate this operation, an SW tool has to be created to convert GFW parameter recipes (.gfe file) into GPC recipes.

We need to pay attention in case of presence of fieldbus. There is no problem if using Modbus and Modbus TCP. However, if by other fieldbus, it is necessary to open the automation project (typically made by PLC) and insert the GPC device by its proper configuration file. 

GFW Phase Out

The GFW40-600A models remain available with same order codes and F codes for replacements. The “Phase Out” will start in January 2021 and closed by 2023. The creation of GFW special version and new F codes will be stopped. This request will be converted to the GPC series.

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: