Model Name of product Vietnamese name Category Brand name
POE-35055T    POE SWITCH Thiết bị chuyển mạch UNICOM POE Power Over Ethernet UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
POE-64226T-4XG POE SWITCH Thiết bị chuyển mạch UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
POE-64226T-10XG POE SWITCH Thiết bị chuyển mạch UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
POE-63226T POE SWITCH Thiết bị chuyển mạch UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
POE-63208T  POE SWITCH Thiết bị chuyển mạch UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
POE-61226T POE SWITCH Thiết bị chuyển mạch UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
POE-35088G     POE SWITCH Thiết bị chuyển mạch UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
POE-32001T POE INJECTOR Adaptor Đầu chuyển đổi POE UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
POE-22001G POE SPLITTER ADAPTER Đầu chia tách POE UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-31124T-1 Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM Switches UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200T Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200F-C Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200F-T Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200F-C-SM Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200L-C Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200S-C Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-66424T MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-66109T MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-63226T MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-63109T MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-60124T MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200T MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200F-C    MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200F-C-SM MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200F-T MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200L-C MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-61200S-C    MANAGED SWITCHING Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-33224T-1 Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MicroGST/5 Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FEP-31024T-3 Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FEP-32016T-1 Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FEP-32005T-2 Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FEP-32008T-3 Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MicroGST/8 Unmanaged Switch Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-5301TF-C UNMANAGED CONVERTERS Thiết bị chuyển đổi không quản lý UNICOM Media Converters UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-5401TF-C UNMANAGED CONVERTERS Thiết bị chuyển đổi không quản lý UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FEP-5300TF-C DualSpeed Converters Thiết bị chuyển đổi DualSpeed UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FEP-5301TF-T DualSpeed Converters Thiết bị chuyển đổi DualSpeed UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FEP-5401TF-C DualSpeed Converters Thiết bị chuyển đổi DualSpeed UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ETP-20038T TRANSCEIVERS Thiết bị thu phát UNICOM Transceiver and PCI Network Cards UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ETP-20108 TRANSCEIVERS Thiết bị thu phát UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ETP-20108-SM TRANSCEIVERS Thiết bị thu phát UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ETP-20118 TRANSCEIVERS Thiết bị thu phát UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ETP-20028T Mini TRANSCEIVERS Thiết bị thu phát UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-22000S-L GBIC Ethernet TRANSCEIVERS Thiết bị thu phát GBIC UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-22100L-L GBIC Ethernet TRANSCEIVERS Thiết bị thu phát GBIC UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-21000S-C GBIC Ethernet TRANSCEIVERS Thiết bị thu phát GBIC UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
GEP-21100L-C GBIC Ethernet TRANSCEIVERS Thiết bị thu phát GBIC UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
WEP-45020G-1 USB ADAPTER USB chuyển đổi UNICOM Wireless UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
WEP-46032G PC CARD Card mạng UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
SVA-U561-VA Baseband Audio/Video Boosters Thiết bị khuếch đại dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM Structured Cabling Systems UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
VAA-U561-VA Baseband Audio/Video Boosters Thiết bị khuếch đại dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
SVA-U501-VA Baseband Audio/Video Adapter Thiết bị chuyển đổi dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
SVA-U501-V Baseband Audio/Video Adapter Thiết bị chuyển đổi dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
VAA-U501-VA Baseband Audio/Video Adapter Thiết bị chuyển đổi dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
VAA-U501-V Baseband Audio/Video Adapter Thiết bị chuyển đổi dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
VAA-U503-V Baseband Video Converter Thiết bị chuyển đổi dải nền hình ảnh UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
VAA-U513-V Baseband Video Converter Thiết bị chuyển đổi dải nền hình ảnh UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
VAA-FMT1-TR BNC Coaxial / Fiber Optic Video Converter Đầu chuyển đổi tín hiệu video dây đồng trục BNC/cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FEP-76062 Managed Industrial Switch Bộ chuyển mạch công nghiệp có quản lý UNICOM Industrial Networking UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MR6-4P-BL Category 6 Bulk Cable Cuộn cáp Category 6 UNICOM Cable and Adapters UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MR6-4P-GY Category 6 Bulk Cable Cuộn cáp Category 6 UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MR6-4P-WT Category 6 Bulk Cable Cuộn cáp Category 6 UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MR5ESD-4P-XX* Category 5e Bulk Cable Cuộn cáp Category 5e UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MR5E-4P-BL UTP Category 5e Bulk Cable Cuộn cáp Category 5e UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MR5E-4P-GY Category 5e Bulk Cable Cuộn cáp Category 5e UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MR5ESS-4P-WT Shielded Category 5e Bulk Cable Cuộn cáp có vỏ bọc Cat.5e UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MF-4C-SV-UL Bulk Flat Cable Cuộn cáp phẳng UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MF-6C-SV-UL Bulk Flat Cable Cuộn cáp phẳng UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MF-8C-SV-UL Bulk Flat Cable Cuộn cáp phẳng UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MF-4C-SV-UL-5 Bulk Flat Cable Cuộn cáp phẳng UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MF-6C-SV-UL-5 Bulk Flat Cable Cuộn cáp phẳng UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MF-8C-SV-UL-5 Bulk Flat Cable Cuộn cáp phẳng UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
350-4-R Inline Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
350-4-S Inline Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
350-6-R Inline Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
350-6-S Inline Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
350-8K-R Inline Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
350-8K-S Inline Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
350-6-R-OS Inline Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
50-6-S-OS Inline Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MK1-UA8-YY** XTerm™ Modular Jacks Giắc cắm XTerm™ UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MK1-U68-YY** XTerm™ Modular Jacks Giắc cắm XTerm™ UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MK1-UE8-YY** XTerm™ Modular Jacks Giắc cắm XTerm™ UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MK1-U36AU-XX*  XTerm™ Modular Jacks Giắc cắm XTerm™ UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP5-U68-YY** SpeedCap Modular Jacks Giắc cắm SpeedCap UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP5-UE8-YY** SpeedCap Modular Jacks Giắc cắm SpeedCap UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP5-U36-XX* SpeedCap Modular Jacks Giắc cắm SpeedCap UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-SE8-SH Shielded Modular Jacks Giắc cắm SpeedCap UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ILK-U608S-EW Modular Coupler Jacks Giắc cắm SpeedCap UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ILK-UE08S-EW  Modular Coupler Jacks Giắc cắm SpeedCap UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ILC-U608A-XX* In-line Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ILC-UE08A-XX* In-line Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ILC-UE04C-XX* In-line Couplers Khớp nối Inline UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ILC-S608A-SH Shielded In-Line Couplers Khớp nối Inline có vỏ bọc UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ILC-SE08A-SH Shielded In-Line Couplers Khớp nối Inline có vỏ bọc UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
ILC-SE04C-SH Shielded In-Line Couplers Khớp nối Inline có vỏ bọc UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-CXBTB-ZZ* Feed Thru Modules Mô-đun tiếp xuyên UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-CGSTS-YY* Feed Thru Modules Mô-đun tiếp xuyên UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-CGPTP-YY* Feed Thru Modules Mô-đun tiếp xuyên UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-CXPTP-ZZ* Feed Thru Modules Mô-đun tiếp xuyên UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-CGFTF-YY* Feed Thru Modules Mô-đun tiếp xuyên UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-CXFTF-ZZ* Feed Thru Modules Mô-đun tiếp xuyên UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-FOSTS-XX* Feed Thru Modules Mô-đun tiếp xuyên UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-FOMTM-WT Feed Thru Modules Mô-đun tiếp xuyên UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-FOCTC-WT Feed Thru Modules Mô-đun tiếp xuyên UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MIOP1-BLANK-ZZ* Feed Thru Modules Mô-đun tiếp xuyên UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-C111 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-C112 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-C416 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-C611 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-C612 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-C615 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-C616 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-C815 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-C816 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-X11612 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOC-X116165 Fiber Optic Bulkheads Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1111B-R01 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1111B-R02 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1111B-R03 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1111B-R05 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1111B-R10 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1111D-R01 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1111D-R03 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1111D-R10 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6161B-R01 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6161B-R02 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6161B-R03 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6161B-R05 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6161B-R10 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6161D-R01 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6161D-R03 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6161D-R10 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1161B-R01 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1161B-R02 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1161B-R03 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1161B-R05 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D1161B-R10 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D8181B-R01 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D8181B-R03 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D8181B-R10 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D8181D-R01 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D8181D-R03 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D8181D-R10 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6181B-R01 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6181B-R03 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6181B-R10 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6181D-R01 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6181D-R03 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FOA-D6181D-R10 Fiber Optic Jumpers Dây nối cáp quang UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
E6DD-C8YY*-MXX** Category 6 Molded Patch Cords, Snagless Dây nối đúc có đầu chụp không gãy Cat.6 UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
EEDD-C8YY*-MXX** Category 5e Molded Patch Cords Dây nối đúc Cat.5e UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
EEDD-C8YY**-S2Z* Category 5e Patch Cords w/ Snagless Modular Boots Dây nối Cat.5e với đầu chụp mô-đun không gãy UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
EEDD-C8XX*-YY*-S2Z* Category 5e Patch Cords w/ Snagless Modular Boots Dây nối Cat.5e với đầu chụp mô-đun không gãy UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
FEDD-C8YY*-SWT Category 5e Shielded Patch Cord Dây nối Cat.5e có vỏ bọc UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
E511-C2YY*-BXX* Category 5e 110 Type Patch Cords Dây nối Cat.5e loại 110 UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
E511-C4YY*-BXX* Category 5e 110 Type Patch Cords Dây nối Cat.5e loại 110 UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
E511-C6YY*-BXX* Category 5e 110 Type Patch Cords Dây nối Cat.5e loại 110 UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
E511-C8YY*-BXX* Category 5e 110 Type Patch Cords Dây nối Cat.5e loại 110 UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
EEDK-C8YY*-SBL Plug-to-Jack Adapter Cord Dây chuyển đổi ổ cắm-giắc cắm UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-45R-E5/10 Category 5e Modular Plugs with loading bar Đầu cắm mô-đun Cat.5e có nắp mở UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-45R-S5/100 Category 5e Modular Plugs with loading bar Đầu cắm mô-đun Cat.5e có nắp mở UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-11 Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-25 Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-25R Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-25-OS-TW Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-45K Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-45K-R Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-45 Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-45R Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-45R-50* Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-45S-TW Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-45R-SH Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam
MP-45R-SS Modular Plugs Đầu cắm mô-đun UNICOM UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam