COILD24V

Cuộn cảm 24V

Cái

3

DSG013C4D24N70

Van thủy lực DSG-01-3C4-D24-N-70

Cái

4

DSG033C2A100N50

Van thủy lực DSG-03-3C2-A100-N-50

Cái

2

DSG033C4A100N50

Van thủy lực DSG-03-3C4-A100-N-50

Cái

7

DSG033C4D24N50

Van thủy lực DSG-03-3C4-D24-N-50

Cái

4

DSG033C60A100N50

Van thủy lực DSG-03-3C60-A100-N-50

Cái

1

DSHG043C60R2A240

Van điện từ DSHG-04-3C60-R2-A240-52

Cái

1

MBP01H3070

Van MBP-01-H-3070

Cái

1

MMBP01H30

Van thủy lực MBP-01-H-30

Cái

18

MMMBP03H30C

Van tràn kiểu modul MBP-03-H-30C

Cái

4

MMRP03H30

Van thuỷ lực MRP-03-H-30

Cái

21

MMSW01X50

Van dùng trong chuyển động dầu thủy lực MSW-01-X-50

Cái

5

MMSW03X40

Van dùng trong chuyển động dầu thủy lực MSW-03-X-40

Cái

17

MRP03H30C

Van thuỷ lực MRP-03-H-30C

Cái

6

MSW01X50C

Van dùng trong chuyển động dầu thủy lực MSW-01-X-50C

Cái

14