Mark-10 :: New ESM750 Force Tester - 750 lbF / 3.4 kN

·         ESM1500 and ESM750 single-column force testers are highly configurable solutions for tension and compression measurement applications, with capacities of 1,500 lbF (6.7 kN) and 750 lbF (3.4 kN), respectively. With generous travel and clearance, they are suitable for break testing, cycling, limit testing to a load or distance, loadholding, elongation testing, tensile testing, compression testing, and more.

·         Satisfy various test methods through an intuitive menu with selectable test parameters, such as speed, number of cycles, etc. Up to 50 profiles may be saved and password protected. Crosshead positioning for sample setup is a breeze with available FollowMe®. Using your hand as your guide, push and pull on the load to move the crosshead at a dynamically variable speed.

·         The stands feature a unique modular controller function platform. Functions such as travel measurement, cycling, etc. are offered individually, accommodating a wide range of budgets and applications. Collect force and travel data, plot and analyze results, and control test stand motion via MESUR®gauge Plus software. Or, fully control the stand by a PC through a custom application.

  • Manufacturer: Mark-10

·         Products:

-       ESM1500S

-       ESM1500

-       ESM750

-       ESM750S

 

Mark-10 :: Sản phẩm mới - Thiết bị kiểm tra lực căng ESM750 - 750 lbF / 3.4 kN

·         Thiết bị đo lực dạng cột đơn ESM1500 và ESM750 là những giải pháp mang tính thiết lập cao cho các ứng dụng đo lực căng và lực nén, có công suất lần lượt là 1.500 lbF (6.7 kN) và 750 lbF (3.4 kN). Với phạm vi đo rộng, các thiết bị đo dạng cột đơn này thích hợp cho thí nghiệm gãy vỡ, thí nghiệm xoay vòng, kiểm tra giới hạn tải hoặc khoảng cách, tải trọng, thí nghiệm về lực kéo, kiểm tra độ bền kéo, kiểm tra độ bền nén và nhiều hơn nữa.

·         Thiết bị đo lực dạng cột đơn ESM1500 và ESM750 đáp ứng các phương pháp kiểm tra khác nhau thông qua một trình đơn trực quan với các thông số kiểm tra có thể lựa chọn, chẳng hạn như tốc độ, số lượng, chu kỳ… Có thể lưu và bảo vệ mật khẩu lên tới 50 hồ sơ người dùng. Thiết lập mẫu bằng vị trí của chạc chữ thập rất dễ dàng với hướng dẫn từ phần mềm FollowMe® sẵn có; đẩy và kéo tải bằng tay để di chuyển chạc chữ thập tại một tốc độ biến động tự động.

·         Mỗi sản phẩm đều có một nền tảng chức năng điều khiển mô đun độc đáo. Các chức năng như đo độ di chuyển, đô xoay vòng... được cung cấp riêng lẻ, phù hợp với ứng dụng và ngân sách của người dùng. Ngoài ra, dòng sản phẩm này của Mark-10 còn thu thập dữ liệu về lực và độ di chuyển của lực, lập bản đồ, phân tích kết quả và điều khiển chuyển động kiểm tra bằng phần mềm MESUR®gauge Plus. Hoặc, các thiết bị đo này sẽ được kiểm soát hoàn toàn bởi một máy tính thông qua một ứng dụng tùy chỉnh.

·         Nhà sản xuất: Mark-10

·         Sản phẩm:

-       ESM1500S

-       ESM1500

-       ESM750

-       ESM750S