ANS Vietnam - Đại lý phân phối thiết bị của hãng Ginice tại Việt Nam 

Cung cấp các loại van điều khiển lưu lượng dạng van điện motor, các loại van cầu, van bi, van inox on off, van bướm điều khiển tuyến tính, các loại actuator điều khiển bằng khí nén.

Item and Description Model Brand
PIPE TEMPERATURE SENSOR GPT-100, GPT-1000, GPT-N3K, GPT-N5K, GPT-N10K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-100 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-1000 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N3K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N5K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N10K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-100 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-1000 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-N3K, GST-N5K, GST-N10K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
DUCT TEMPERATURE SENSOR GDT-100, GDT-1000, GDT-N3K, GDT-N5K, GDT-N10K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-100 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-1000 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N10K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N5K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N3K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PIPE TEMPERATURE TRANSMITTER GPTO-110 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PIPE TEMPERATURE TRANSMITTER GPTO-420 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMITTER GOTO-105; GOTO-2 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMITTER GOTO-420 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-2 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-105 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-420 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-2 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-105 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-420 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-100 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-1000 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N3K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N5K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N10K GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE HUMIDITY TRANSMITTER GOHO-2 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ROOM HUMIDITY TRANSMITTER GRHO-2 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
DUCT HUMIDITY TRANSMITTER GDHO-2 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2pt100 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2pt1000 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ROOM TEMP./HUMI. TRANSMITTER GDTHO-2, GDTHO-2pt100, GDTHO-2pt1000 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
FOR DAMPER CONTROLLER POTENTIOMETER GPM-010P/R GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
FOR VALVE CONTROLLER POTENTIOMETER GPM-010P/R GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ROOM TEMPERATURE CONTROLLER GRC-1100 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PIPE TEMPERATURE CONTROLLER GPC-1100 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
DUCT TEMPERATURE CONTROLLER GDC-1100 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER GTC Series GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR GTD-5; GTD-11 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
DIGITAL TEMP./HUMI. INDICATOR GTHD-12 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
Air Diff&Pressure Switch GS-609 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
SPRING RETURN ELECTRIC LINEAR VALVE ACTUATOR GEA-10SR(I) GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR GEA-20PD; GEA-35PD GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ON-OFF VALVE ACTUATOR GEA-55A/100A/250A GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ON-OFF VALVE ACTUATOR GEA-10A/20A/30A GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR GEA-55PD; GEA-100PD GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR GEA-20P/35P; GEA-10P;  GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR GEA-55P,100P,250P GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER TYPE GEA-20 / 35 (AW(s) / PDW(s)) GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER, LCU GEA-55 / 100 (AL / PL) GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
VALVE ADAPTOR Adaptor GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ON / OFF DAMPER ACTUATOR GDA-20AD; GDA-20A GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR GDA-20PD; GDA-40PD GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ON / OFF DAMPER ACTUATOR ACT-012 Series; ACT-013 Series; ACT-019-24S Series GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR ACT-016 Series GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE(Bronze) GVS21 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF21  (15A~150A) GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF21  (200A~350A) GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF22  (15A~150A) GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF22  (200A~350A) GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
3-WAY CONTROL VALVE(Bronze) GXS21 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
3-WAY CONTROL VALVE GXF21 (15A~150A), GXF21 (200A~350A) GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
3-WAY CONTROL VALVE GXF-D GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
2-WAY STAINLESS STEEL VALVE GVF-S GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
3-WAY STAINLESS STEEL VALVE GXF-S GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
Ball Valve GQ, GQ GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
Electric butterfly valve GQ, GQ (ON-OFF), GQ 시리즈(비례식 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
PNEUMATIC ACTUATOR GD,GS series GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
LIMIT SWITCH BOX GLB-1 , GLB-2 Series GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-001~004 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-006~008 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-010~300 GINICE Vietnam, GINICE ANS Vietnam, ANS Vietnam