MEPsaw Vietnam, Đại lý MEPsaw Vietnam - ANS Vietnam

MEPsaw Vietnam Chuyên cung cấp Máy cắt kim loại, Máy cắt kim loại thủ công, Máy cắt kim loại điện-thủy lực bán tự động, Máy cắt kim loại thủ công cho tay trái....

MEPsaw Vietnam, Đại lý MEPsaw Vietnam

Những code thông dụng của MEPsaw

Code Name Vietnamese Name Brand
THOR 450 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
THOR 560 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
THOR 660 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
THOR 860 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
THOR 1020 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
VELOCEX 65 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
VELOCEX 80 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
VELOCEX 100 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
VELOCEX 125 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
VELOCEX 150 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
VELOCEX 175 Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
PH211-1 Manual band sawing machine for left hand cuts Máy cắt kim loại thủ công cho tay trái Mepsaws Vietnam
PH261-1 Manual band sawing machine for left hand cuts from 0 ° to 60 ° Máy cắt kim loại thủ công cho tay trái Mepsaws Vietnam
PH262 Manual band sawing machine for cuts from 45 ° right to 60 ° left Máy cắt kim loại thủ công Mepsaws Vietnam
SHARK 281 Manual band sawing machine for cutting from 0 ° to 60 ° left Máy cắt kim loại thủ công Mepsaws Vietnam
SHARK 282 Manual band sawing machine for cutting from 45 ° right to 60 ° left Máy cắt kim loại thủ công Mepsaws Vietnam
TIGER 352 / MA Vertical manual sawing machine Máy cắt kim loại thủ công theo chiều dọc Mepsaws Vietnam
FALCON 251 Small manual HSS disk sawing machine Máy cắt kim loại thủ công Mepsaws Vietnam
FALCON 302 HSS manual disk sawing machine Máy cắt kim loại thủ công Mepsaws Vietnam
FALCON 352/MA HSS manual disk sawing machine Máy cắt kim loại thủ công Mepsaws Vietnam
COBRA 352/MA Manual sawing machine Máy cắt kim loại thủ công Mepsaws Vietnam
WILLY 225 Small bench saw machine Máy cắt kim loại thủ công nhỏ Mepsaws Vietnam
PH211-1 HB Manual band sawing machine for left hand cuts from 0 ° to 60 ° Máy cắt kim loại thủ công cho tay trái Mepsaws Vietnam
PH261-1 HB Manual band sawing machine for left hand cuts from 0 ° to 60 ° Máy cắt kim loại thủ công cho tay trái Mepsaws Vietnam
PH262 / HB Manual band sawing machine for cuts from 45 ° right to 60 ° left Máy cắt kim loại thủ công Mepsaws Vietnam
SHARK 281 CCS Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
SHARK 282 CCS Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
SHARK 332 CCS Sawing machine Máy cắt kim loại Mepsaws Vietnam
SHARK 282 SXI EVO Semi-automatic electro-hydraulic band sawing machine Máy cắt kim loại điện-thủy lực bán tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 332 SXI EVO Semi-automatic electro-hydraulic band sawing machine Máy cắt kim loại điện-thủy lực bán tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 382 SXI EVO Semi-automatic electro-hydraulic band sawing machine Máy cắt kim loại điện-thủy lực bán tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 452-1 SXI EVO Semi-automatic electro-hydraulic band sawing machine Máy cắt kim loại điện-thủy lực bán tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 512 SXI EVO Semi-automatic electro-hydraulic band sawing machine Máy cắt kim loại điện-thủy lực bán tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 652 SXI H 5.0 Semi-automatic electro-hydraulic double column sawing machine Máy cắt kim loại đôi điện-thủy lực bán tự động Mepsaws Vietnam
TIGER 352 SX EVO Semi-automatic vertical sawing machine Máy cắt kim loại theo chiều dọc bán tự động Mepsaws Vietnam
TIGER 372 SX EVO Semi-automatic vertical sawing machine Máy cắt kim loại theo chiều dọc bán tự động Mepsaws Vietnam
COBRA 352 SX EVO Semi-automatic, electro-pneumatic sawing machine Máy cắt kim loại điện-khí nén bán tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 281 SXI EVO Semi-automatic electro-hydraulic band sawing machine Máy cắt kim loại điện-thủy lực bán tự động Mepsaws Vietnam
TIGER 372 CNC LR 4.0 RC Automatic sawing machine Máy cắt kim loại tự động Mepsaws Vietnam
TIGER 402 CNC HR 4.0 RC Automatic sawing machine Máy cắt kim loại tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 281 NC 5.0 Automatic electro-hydraulic band sawing machine Máy cắt kim loại điện-thủy lực tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 332 NC 5.0 Electro-hydraulic multi-processor band sawing machine Máy cắt kim loại đa xử lý điện-thủy lực Mepsaws Vietnam
SHARK 230 NC HS 5.0 Double electro-hydraulic automatic band sawing machine Máy cắt kim loại điện-thủy lực tự động đôi Mepsaws Vietnam
SHARK 350 NC HS 5.0 Automatic double-sided band sawing machine Máy cắt kim loại hai mặt tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 350 CNC HS 4.0 Automatic double-sided band sawing machine Máy cắt kim loại hai mặt tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 420 CNC HS 4.0 Automatic two-column band sawing machine Máy cắt kim loại tự động Mepsaws Vietnam
SHARK 660 CNC HS 4.0 Automatic two-column band sawing machine Máy cắt kim loại tự động Mepsaws Vietnam
TIGER 352 NC 5.0 Vertical, automatic, electro-pneumatic sawing machine Máy cắt kim loại điện- khí nén tự động theo chiều dọc Mepsaws Vietnam
COBRA 352 NC 5.0 Automatic electro-pneumatic sawing machine Máy cắt kim loại điện-khí nén tự động Mepsaws Vietnam
TIGER 372 CNC LR 4.0 Automatic sawing machine Máy cắt kim loại tự động Mepsaws Vietnam
TIGER 402 CNC HR 4.0 Automatic two-column band sawing machine Máy cắt kim loại tự động Mepsaws Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: