ANS là đại lý chính hãng của DSTI tại Vietnam, Khớp nối xoay DSTI Vietnam | DSTI Vietnam

SPS-5110 [SPSM-5110] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
SPS-5210 [SPSM-5210] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
SPS-5310 [SPSM-5310] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
SPS-5410 [SPSM-5410] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
SPS-5510 [SPSM-5510] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
SPS-5610 [SPSM-5610] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
LT-2121 [LTM-2121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-2321 [LTM-2321 Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-2141 [LTM-2141] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-2341 [LTM-2341] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-2181 [LTM-2181] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-21121 [LTM-21121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-23121 [LTM-23121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-21241 [LTM-21241] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
SE-1121 [SEM-1121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-1141 [SEM-1141] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-1161 [SEM-1161] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-1181 [SEM-1181] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-11121 [SEM-11121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-11161 [SEM-11161] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-11241 [SEM-11241] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
GP-120 [GPM-120] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-121 [GPM-121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-220 [GPM-220] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-221 [GPM-221] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-320 [GPM-320] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-321 [GPM-321] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-420 [GPM-420] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-421 [GPM-421] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-621 [GPM-621] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-130 [GPM-130] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-131 [GPM-131] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-230 [GPM-230] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-231 [GPM-231] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-330 [GPM-330] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-331 [GPM-331] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-430 [GPM-430] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-431 [GPM-431] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-530 [GPM-530] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-630 [GPM-630] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-140 [GPM-140] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-141 [GPM-141] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-240 [GPM-240] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-241 [GPM-241] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-340 [GPM-340] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-341 [GPM-341] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-440 [GPM-440] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-441 [GPM-441] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-540 [GPM-540] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-641 [GPM-641] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-161 [GPM-161] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-261 [GPM-261] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-361 [GPM-361] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-460 [GPM-460] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-561 [GPM-561] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-180 [GPM-180] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-280 [GPM-280] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-380 [GPM-380] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-480 [GPM-480] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-201-10 [GPM-201-10] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-301-10 [GPM-301-10] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-201-12 [GPM-201-12] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-301-12 [GPM-301-12] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GPS-120 [GPSM-120] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-121 [GPSM-121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-220 [GPSM-220] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-221 [GPSM-221] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-320 [GPSM-320] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-321 [GPSM-321] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-420 [GPSM-420] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-421 [GPSM-421] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-621 [GPSM-621] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-130 [GPSM-130] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-131 [GPSM-131] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-230 [GPSM-230] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-231 [GPSM-231] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-330 [GPSM-330] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-331 [GPSM-331] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-430 [GPSM-430] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-431 [GPSM-431] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-530 [GPSM-530] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-630 [GPSM-630] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-140 [GPSM-140] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-141 [GPSM-141] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-240 [GPSM-240] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-241 [GPSM-241] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-340 [GPSM-340] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-341 [GPSM-341] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-440 [GPSM-440] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-441 [GPSM-441] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-540 [GPSM-540] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-641 [GPSM-641] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-161 [GPSM-161] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-261 [GPSM-261] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-361 [GPSM-361] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-460 [GPSM-460] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-561 [GPSM-561] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-180 [GPSM-180] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-280 [GPSM-280] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-380 [GPSM-380] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-480 [GPSM-480] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-201-10 [GPSM-201-10] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-301-10 [GPSM-301-10] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-201-12 [GPSM-201-12] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
GPS-301-12 [GPSM-301-12] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GPS Rotary Unions DSTI GPS Rotary Joint DSTI GPS khớp nối xoay
SCS-605010 [SCSM-605010] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SCS Rotary Unions DSTI SCS Rotary Joint DSTI SCS khớp nối xoay
SCS-606010 [SCSM-606010] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SCS Rotary Unions DSTI SCS Rotary Joint DSTI SCS khớp nối xoay
SCS-608010 [SCSM-608010] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SCS Rotary Unions DSTI SCS Rotary Joint DSTI SCS khớp nối xoay
SCS-609010 [SCSM-609010] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SCS Rotary Unions DSTI SCS Rotary Joint DSTI SCS khớp nối xoay
SCS-610010 [SCSM-610010] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SCS Rotary Unions DSTI SCS Rotary Joint DSTI SCS khớp nối xoay
SCS-611010 [SCSM-611010] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SCS Rotary Unions DSTI SCS Rotary Joint DSTI SCS khớp nối xoay
SCS-613010 [SCSM-613010] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SCS Rotary Unions DSTI SCS Rotary Joint DSTI SCS khớp nối xoay
HVH-3531 [HVHM-3531] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3631 [HVHM-3631] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3731 [HVHM-3731] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3831 [HVHM-3831] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3541 [HVHM-3541] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3641 [HVHM-3641] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3741 [HVHM-3741] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3841 [HVHM-3841] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3561 [HVHM-3561] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3661 [HVHM-3661] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3761 [HVHM-3761] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3861 [HVHM-3861] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3581 [HVHM-3581] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3681 [HVHM-3681] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3781 [HVHM-3781] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HVH-3881 [HVHM-3881] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HVH Rotary Unions DSTI HVH Rotary Joint DSTI HVH khớp nối xoay
HPS-4310 Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HPS Rotary Unions DSTI HPS Rotary Joint DSTI HPS khớp nối xoay
HPS-4510 Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HPS Rotary Unions DSTI HPS Rotary Joint DSTI HPS khớp nối xoay
HPS-4330 Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HPS Rotary Unions DSTI HPS Rotary Joint DSTI HPS khớp nối xoay
HPS-4360 Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HPS Rotary Unions DSTI HPS Rotary Joint DSTI HPS khớp nối xoay
HPS-4380 Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HPS Rotary Unions DSTI HPS Rotary Joint DSTI HPS khớp nối xoay
HPS-43120 Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HPS Rotary Unions DSTI HPS Rotary Joint DSTI HPS khớp nối xoay
HPS-43160 Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI HPS Rotary Unions DSTI HPS Rotary Joint DSTI HPS khớp nối xoay
ES6 (Replacement for AC6023-6) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ES Slip rings DSTI ES Vòng tiếp điện  
ES6A (Replacement for AC6373-6) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ES Slip rings DSTI ES Vòng tiếp điện  
ES12 (Replacement for AC6023-12) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ES Slip rings DSTI ES Vòng tiếp điện  
ES12A (Replacement for AC6373-12) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ES Slip rings DSTI ES Vòng tiếp điện  
ES18 (Replacement for AC6023-18) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ES Slip rings DSTI ES Vòng tiếp điện  
ES24 (Replacement for AC6023-24) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ES Slip rings DSTI ES Vòng tiếp điện  
ES36 (Replacement for AC6355-36) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ES Slip rings DSTI ES Vòng tiếp điện  
ES56 (Replacement for AC6355-56) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ES Slip rings DSTI ES Vòng tiếp điện  
ESM36 (Replacement for AC6310-6) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESM Slip rings DSTI ESM Vòng tiếp điện
ESM312 (Replacement for AC6305-12) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESM Slip rings DSTI ESM Vòng tiếp điện
ESM420 (Replacement for AC6355-36X) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESM Slip rings DSTI ESM Vòng tiếp điện
ESM428 (Replacement for AC6355-36V) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESM Slip rings DSTI ESM Vòng tiếp điện
ESM440 (Replacement for AC6355-56X) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESM Slip rings DSTI ESM Vòng tiếp điện
ESM448 (Replacement for AC6355-56V) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESM Slip rings DSTI ESM Vòng tiếp điện
EST6 (Replacement for AC4598-6) Slip rings DSTI Vietnam DSTI EST Slip rings DSTI EST Vòng tiếp điện  
EST12 (Replacement for AC4598-12) Slip rings DSTI Vietnam DSTI EST Slip rings DSTI EST Vòng tiếp điện  
EST18 (Replacement for AC4598-18) Slip rings DSTI Vietnam DSTI EST Slip rings DSTI EST Vòng tiếp điện  
EST24 (Replacement for AC4598-24) Slip rings DSTI Vietnam DSTI EST Slip rings DSTI EST Vòng tiếp điện  
ESE224 (Replacement for AC7203-18X) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESE Slip rings DSTI ESE Vòng tiếp điện  
ESE64 (Replacement for AC7203-12) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESE Slip rings DSTI ESE Vòng tiếp điện  
ESE264 (Replacement for AC7203-18V) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESE Slip rings DSTI ESE Vòng tiếp điện  
ESE284 (Replacement for AC7203-24X) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESE Slip rings DSTI ESE Vòng tiếp điện  
ESE2124 (Replacement for AC7203-24V) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESE Slip rings DSTI ESE Vòng tiếp điện  
ESE24278 (Replacement for AC7195-XX) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESE Slip rings DSTI ESE Vòng tiếp điện  
ESE8278 (Replacement for AC7195-VV) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESE Slip rings DSTI ESE Vòng tiếp điện  
ESE2358 (Replacement for AC7195-NX) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESE Slip rings DSTI ESE Vòng tiếp điện  
ESE4358 (Replacement for AC7195-NV) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESE Slip rings DSTI ESE Vòng tiếp điện  
ESE438 (Replacement for AC7195-NN) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESE Slip rings DSTI ESE Vòng tiếp điện  
ESET4 (Replacement for AC4598-6) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESET Slip rings DSTI ESET Vòng tiếp điện
ESET8 (Replacement for AC4598-12) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESET Slip rings DSTI ESET Vòng tiếp điện
ESET68 (Replacement for AC4598-18) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESET Slip rings DSTI ESET Vòng tiếp điện
ESET128 (Replacement for AC4598-24) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESET Slip rings DSTI ESET Vòng tiếp điện
ESET184 (Replacement for AC4598-24) Slip rings DSTI Vietnam DSTI ESET Slip rings DSTI ESET Vòng tiếp điện