NX7 Series            
1 NX7S_10ADR NX7S- 10pt BASE DC IN 6P RY OUT 4P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
2 NX7S_10ADT NX7S- 10pt BASE DC IN 6P TR OUT 4P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
3 NX7S_14ADR NX7S- 14pt BASE DC IN 8P RY OUT 6P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
4 NX7S_14ADT NX7S- 14pt BASE DC IN 8P TR OUT 6P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
5 NX7S_20ADR NX7S- 20pt BASE DC IN 12P RY OUT 8P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
6 NX7S_20ADT NX7S- 20pt BASE DC IN 12P TR OUT 8P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
7 NX7S_28ADR NX7S- 28pt BASE DC IN 16P RY OUT 12P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
8 NX7S_28ADT NX7S- 28pt BASE DC IN 16P TR OUT 12P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
9 NX7S_40ADR NX7S- 40pt BASE DC IN 24P RY OUT 16P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
10 NX7S_40ADT NX7S- 40pt BASE DC IN 24P TR OUT 16P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
11 NX7S_48ADR NX7S- 48pt BASE DC IN 28P RY OUT 20P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
12 NX7S_48ADT NX7S- 48pt BASE DC IN 28P TR OUT 20P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
13 NX7_28ADR NX7 Basic 28p, AC Power, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
14 NX7_28ADT NX7 Basic 28p, AC Power, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
15 NX7R-28ADR   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
16 NX7R-28ADT   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
17 NX7R-MEMORY   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
18 NX7_48ADR NX7 Basic 48p, AC Power, DC in 28P, Relay out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
19 NX7_48ADT NX7 Basic 48p, AC Power, DC in 28P, TR out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
20 NX7S_10DDR NX7S- 10pt BASE DC IN 6P RY OUT 4P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
21 NX7S_10DDT NX7S- 10pt BASE DC IN 6P TR OUT 4P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
22 NX7S_14DDR NX7S- 14pt BASE DC IN 8P RY OUT 6P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
23 NX7S_14DDT NX7S- 14pt BASE DC IN 8P TR OUT 6P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
24 NX7_28DDR NX7 Basic 28p, DC Power, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
25 NX7_28DDT NX7 Basic 28p, DC Power, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
26 NX7_48DDR NX7 Basic 48p, DC Power, DC in 28P, Relay out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
27 NX7_48DDT NX7 Basic 48p, DC Power, DC in 28P, TR out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
28 NX7_20ADR_4A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Relay output, 4 CH AnalogInput Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
29 NX7_20ADR_6A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Relay output, 4 CH AnalogInput/2 CH Analog output Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
30 NX7_20ADT_4A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Tr Sink output, 4 CH AnalogInput Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
31 NX7_20ADT_6A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Tr Sink output, 4 CH AnalogInput/2 CH Analog output Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
32 NX7_14EDR NX7 Extension, 14P, DC in 8P, Relay out 6P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
33 NX7_14EDT NX7 Extension, 14P, DC in 8P, Relay out 6P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
34 NX7_28EDR NX7 Extension, 28P, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
35 NX7_28EDT NX7 Extension, 28P, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
NX70 Series     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
36 NX70_CPU70p1 NX70 plus CPU, 0.2us, 9.6K, RS232C/485 1Port, EEPROM Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
37 NX70_CPU70p2 NX70 plus CPU, 0.2us, 20K, 232C/485 2Port, RTC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
38 NX70_POWER1 Power Supply, AC100~220V Input, Out : 5V 3.5A, 24V 0.3A) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
39 NX70_POWER2 Power Supply, AC100~220V Input, 5V 4.0A Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
40 NX70_PWRDC Power Supply, DC24V Input, Out : 5V 4.0A Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
41 NX70_BASE02 NX70 BASE, I/O 2 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
42 NX70_BASE03 NX70 BASE, I/O 3 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
43 NX70_BASE04 NX70 BASE, I/O 4 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
44 NX70_BASE05 NX70 BASE, I/O 5 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
45 NX70_BASE06 NX70 BASE, I/O 6 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
46 NX70_BASE08 NX70 BASE, I/O 8 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
47 NX70_BASE10 NX70 BASE, I/O 10 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
48 NX70_BASE12 NX70 BASE, I/O 12 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
49 NX70_X16D DC12~24V Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
50 NX70_X16D1 DC24V Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
51 NX70_X32D DC12~24V Input Module, 32Points(20pin Connector x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
52 NX70_X32D1 DC24V Input Module, 32Points(20pin Connector x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
53 NX70_X16A110 110VAC Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
54 NX70_X16A220 220VAC Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
55 NX70_Y8R Relay Output Module, 8Points(Included ZNR) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
56 NX70_Y16R Relay Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
57 NX70_Y16RV Relay Output Module, 16Points(Included ZNR) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
58 NX70_Y16T TR Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
59 NX70_Y32T TR Output 32p(Sync Type, NPN), Connector(20p x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
60 NX70_Y32P TR Output 32P(Source Type, PNP), Connector(20pin x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
61 NX70_Y16SSR AC(SSR) Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
62 NX70_DUMMY Dummy Unit (Blank Cover) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
63 NX70_XY16 I/O Mix 16p Module, DC24V Input 8p/ Relay Output 8p Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
64 NX70_XY32 I/O Mix 32p Module, DC24V Input 16p/ TR Output 16p Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
65 NX70_AI4V NX70 Analog Input, 4Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
66 NX70_AI4C NX70 Analog Input, 4Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
67 NX70_AI8V NX70 Analog Input, 8Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
68 NX70_AI8C NX70 Analog Input, 8Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
69 NX70_AO2V NX70 Analog Output, 2Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
70 NX70_AO2C NX70 Analog Output, 2Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
71 NX70_AO4V NX70 Analog Output, 4Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
72 NX70_AO4C NX70 Analog Output, 4Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
73 NX70_RTD4 RTD Input Module, 4Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
74 NX70_TC4 Thermocouple Input Module, 4Ch, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
75 NX70_HSC1 HSC 1CH, 100Kcps, Pulse Out 1Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
76 NX70_HSC2 HSC 2CH, 100Kcps, 24Bit Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
77 NX70_HSC4 HSC 4CH, 200Kcps, 32bit Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
78 NX70_PULSE4 Pulse Control Module, HSC 4Ch, Pulse 4Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
79 NX70_POSI2 NX70 Positioning units for 2 Axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
80 NX70_POSI4 NX70 Positioning units for 4 Axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
81 NX70_SCU SCU, Serial Comm. Unit (232C/485, 2Ports) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
82 NX70_MWLINK Multi Wire-LINK Module, 0.5Mbps, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
83 NX70_CCU+ Computer Communication Unit, RS232/485 1 Port Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
84 NX70_SLAVE Remote Slave Module Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
85 NX70_DNS DeviceNet Slave for NX70 series Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
86 NX_PIN20 I/O Connector, 20Pin, for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
87 NX70_CBLDC Cable-Harness DC 32P input, (20Pin),1.5m for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
88 NX70_CBLTR Cable-Harness TR 32P Output, (20Pin),1.5m for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
NX700 Series     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
89 NX_CPU700P NX700P CPU UNIT, 20KW, 0.2uS, 2Port, RTC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
90 NX_CPU700 NX700 CPU, 16kB, 1Ports, comment memory Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
91 NX_CPU750A NX750 CPU, 16kB, 0.35us, 2Ports, RTC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
92 NX_CPU750B NX750 CPU, 32kB, 0.35us, 2Ports,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
93 NX_CPU750C NX750 CPU, 60kB, 0.03us, 2Ports,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
94 NX_CPU750D NX750 CPU, 120kB, 0.03us, 2Pts,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
95 NX_CPU760A NX760 CPU, 2Password, 16k, 0.35us, 2Ports, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
96 NX_CPU760B NX760 CPU, 2PW, 32k, 0.35us, 2Ports,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
97 NX_CPU760C NX760 CPU, 2PW, 60k, 0.03us, 2Ports,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
98 NX_CPU760D NX760 CPU, 2PW, 120k, 0.03us, 2Pts,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
99 NX_CPU760BM NX760 CPU, 2PW, 32k, 0.35us, 2Ports, Modbus Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
100 NX_CPU760CM NX760 CPU, 2PW, 60k, 0.03us, 2Ports, Modbus Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
101 NX_POWER NX700 AC POWER, 5V 4A, 24V 0.5A Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
102 NX_PWR220 NX700 AC220V POWER, 5V 6A Out, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
103 NX_PWRDC NX700 DC24V POWER, 5V 5A Out Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
104 NX_BASE03 NX700 Base, I/O 3 Slots, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
105 NX_BASE05 NX700 Base, I/O 5 Slots, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
106 NX_BASE08 NX700 Base, I/O 8 Slots, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
107 NX_BASE10 NX700 Base, I/O 10 Slots, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
108 NX_BASE12 NX700 Base, I/O 12 Slots, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
109 NX_X16D DC12~24V Input Module, 16points, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
110 NX_X32D DC12~24V Input Module, 32p, Connector (40pin x 1) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
111 NX_X64D DC12~24V Input Module, 64p, Connector (40pin x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
112 NX_X16A110 AC110V Input Module, 16points, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
113 NX_X16A220 AC220V Input Module, 16points, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
114 NX_Y16R Relay Output(AC250V 2A), 16points, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
115 NX_Y16RV Relay Output(AC250V 2A), 16p, ZNR, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
116 NX_Y32RV Relay Output(AC250V 1A), 32p, ZNR, Connector(40pin x 1) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
117 NX_Y16T TR Output(Sync. NPN), 16points, DC24V 0.6A, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
118 NX_Y32T TR Output(Sync. NPN), 32p, DC24V 0.4A, Connector(40pin x1) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
119 NX_Y64T TR Output(Sync. NPN), 64p, DC24V 0.2A, Connector(40pin x2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
120 NX_Y16SSR SSR(AC) Output(AC100~220V 0.5A), 16p, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
121 NX_DUMMY Dummy Unit (Blank Cover) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
122 NX_AI8V Analog Input, 8Ch, Voltage(±10V, 0~5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
123 NX_AI8C Analog Input, 8Ch, Current(±20mA, 4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
124 NX_AO8V Analog Output, 8Ch, Current(4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
125 NX_AO8C Analog Output, 8Ch, Voltage(±10V,±5V,0~5V,0~10V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
126 NX_AO4V Analog Output, 4Ch, Voltage(±10V,±5V,0~5V,0~10V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
127 NX_AO4C Analog Output, 4Ch, Current(4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
128 NX_RTD8 RTD Input, 8Ch, Pt100, JPt100, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
129 NX_RTD4 RTD Input, 4CH, Pt100, JPt100, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
130 NX_TC8 Thermocouple Input, 8Ch, Type B/R/S/N/K/E/J/T Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
131 NX_TC4 Thermocouple Input, 4Ch, Type B/R/S/N/K/E/J/T Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
132 NX_HSC1 NX700 HighSpeed Counter Unit, 1Ch, 24Bit, 100Kcps. Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
133 NX_HSC2 NX700 HighSpeed Counter Unit, 2Ch, 24Bit, 100Kcps. Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
134 NX_HSC4 HSC Unit, 4Ch, 32Bit, 200Kcps. 40pin Connector. Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
135 NX_PULSE4 Pulse Out 4Ch 100k/PLS, HSC 4Ch, 200Kcps Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
136 NX_POSI1 NX700 Positioning unit for 1 axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
137 NX_POSI2 NX700 Positioning unit for 2 axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
138 NX_POSI3 NX700 Positioning unit for 3 axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
139 NX_POSI4 NX700 Positioning unit for 4 axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
140 NX_CCU+ CCU+(Computer Comm.), RS-232C/485 1Port. Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
141 NX_SCU SCU(Serial Comm. Unit), RS232C/485 2Port Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
142 NX_MWLINK MW-LINK Unit(CPU Network), 32 Station, 0.5M, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
143 NX_MASTER NX700 Remote Master(Scanner) Module Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
144 NX_SLAVE Remote Slave Module Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
145 NX_Device DeviceNet Master(Scanner) Module Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
146 NX_CBLDC I/O Cable 40Pin, 1.5m, for DC input 32p/64p. for NX700 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
147 NX_CBLTR I/O Cable 40Pin, 1.5m, for TR Output 32p/64p. for NX700 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
148 NX_CBLRY I/O Cable 40Pin, 1.5m, for Relay Output 32p for NX700 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
149 NX_PIN40 I/O Connector, 40Pin, for NX700 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
150 NX_EXPCBL08 NX700 Base Extension Cable, 0.8m Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
151 NX_EXPCBL15 NX700 Base Extension Cable, 1.5m Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
      Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
      Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
Accessory     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
152 NX_CBLCPU02 PLC to PC comm. Cable, 2.0m Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
153 NX_CBLCPU05 PLC to PC comm. Cable, 5.0m Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
154 NX_BAT Battery-ASS'Y, for NX Series Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
No. Catalog No. Description Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
200V Class 3-Phase     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
1 SI_20P2F50 INVERTER;F50,200V,0.2KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
2 SI_20P4F50 INVERTER;F50,200V,0.4KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
3 SI_20P7F50 INVERTER;F50,200V,0.7KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
4 SI_21P5F50 INVERTER;F50,200V,1.5KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
5 SI_22P2F50 INVERTER;F50,200V,2.2KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
6 SI_23P7F50 INVERTER;F50,200V,3.7KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
7 SI_B0P4F50 INVERTER;F50,200V,0.4KW,1PHASE,STANDARD        
8 SI_B0P7F50 INVERTER;F50,200V,0.7KW,1PHASE,STANDARD        
9 SI_B1P5F50 INVERTER;F50,200V,1.5KW,1PHASE,STANDARD        
10 SI_B2P2F50 INVERTER;F50,200V,2.2KW,1PHASE,STANDARD        
400V Class 3-Phase            
11 SI_40P4F50 INVERTER;F50,400V,0.4KW,3PHASE,STANDARD        
12 SI_40P7F50 INVERTER;F50,400V,0.7KW,3PHASE,STANDARD        
13 SI_41P5F50 INVERTER;F50,400V,1.5KW,3PHASE,STANDARD        
14 SI_42P2F50 INVERTER;F50,400V,2.2KW,3PHASE,STANDARD        
15 SI_43P7F50 INVERTER;F50,400V,3.7KW,3PHASE,STANDARD        
             
             
CSD5 Series Servo Drive            
1 CSD5_A5BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 50W        
2 CSD5_01BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 100W        
3 CSD5_02BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 200W        
4 CSD5_04BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 400W        
5 CSD5_08BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 800Kw        
6 CSD5_10BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 1.0Kw        
7 CSD5_15BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 1.5Kw        
CSD3 Series Servo Drive            
8 CSD3_01BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 100W        
9 CSD3_02BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 200W        
10 CSD3_04BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 400W        
11 CSD3_08BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 800W        
12 CSD3_10BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 1.0Kw        
13 CSD3_15BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 1.5Kw        
CSDP Series Servo Drive            
14 CSDP_15BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 1.5Kw        
15 CSDP_20BX2 Servo Dirve CSDP, 220V, 2.0Kw        
16 CSDP_30BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 3.0Kw        
17 CSDP_40BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 4.0Kw        
18 CSDP_50BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 5.0Kw        
RSMZ Motor (Cylinder, Low Inertia, 3000RPM)            
20 RSMZ_A5BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W        
21 RSMZ_01BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W        
22 RSMZ_02BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W        
23 RSMZ_04BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W        
24 RSMZ_06BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W        
25 RSMZ_08BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W        
26 RSMZ_10BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W        
27 RSMZ_A5BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W        
28 RSMZ_01BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W        
29 RSMZ_02BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W        
30 RSMZ_04BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W        
31 RSMZ_06BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W        
32 RSMZ_08BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W        
33 RSMZ_10BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W        
34 RSMZ_A5BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W        
35 RSMZ_01BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W        
36 RSMZ_02BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W        
37 RSMZ_04BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W        
38 RSMZ_06BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W        
39 RSMZ_08BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W        
40 RSMZ_10BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W        
41 RSMZ_A5BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W        
42 RSMZ_01BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W        
43 RSMZ_02BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W        
44 RSMZ_04BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W        
45 RSMZ_06BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W        
46 RSMZ_08BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W        
47 RSMZ_10BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W        
48 RSMZ_A5BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W        
49 RSMZ_01BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W        
50 RSMZ_02BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W        
51 RSMZ_04BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W        
52 RSMZ_06BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W        
53 RSMZ_08BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W        
54 RSMZ_10BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W        
55 RSMZ_A5BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W        
56 RSMZ_01BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W        
57 RSMZ_02BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W        
58 RSMZ_04BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W        
59 RSMZ_06BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W        
60 RSMZ_08BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W        
61 RSMZ_10BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W        
62 RSMZ_A5BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W        
63 RSMZ_01BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W        
64 RSMZ_02BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W        
65 RSMZ_04BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W        
66 RSMZ_06BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W        
67 RSMZ_08BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W        
68 RSMZ_10BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W        
69 RSMZ_A5BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W        
70 RSMZ_01BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W        
71 RSMZ_02BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W        
72 RSMZ_04BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W        
73 RSMZ_06BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W        
74 RSMZ_08BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W        
75 RSMZ_10BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W        
RSMQ Motor (Pan-Cake, Low Inertia, 3000RPM)            
76 RSMQ_01BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 100W        
77 RSMQ_02BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 200W        
78 RSMQ_04BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 400W        
79 RSMQ_01BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 100W        
80 RSMQ_02BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 200W        
81 RSMQ_04BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 400W        
RSMS Motor (Cyliner, Low Inertia)            
82 RSMS_10BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW        
83 RSMS_15BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw        
84 RSMS_20BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw        
85 RSMS_25BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw        
86 RSMS_30BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw        
87 RSMS_35BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw        
88 RSMS_40BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw        
89 RSMS_45BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw        
90 RSMS_50BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw        
91 RSMS_10BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw        
92 RSMS_15BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw        
93 RSMS_20BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw        
94 RSMS_25BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw        
95 RSMS_30BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw        
96 RSMS_35BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw        
97 RSMS_40BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw        
98 RSMS_45BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw        
99 RSMS_50BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw        
100 RSMS_10BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW        
101 RSMS_15BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw        
102 RSMS_20BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw        
103 RSMS_25BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw        
104 RSMS_30BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw        
105 RSMS_35BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw        
106 RSMS_40BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw        
107 RSMS_45BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw        
108 RSMS_50BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw        
109 RSMS_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw        
110 RSMS_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw        
111 RSMS_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw        
112 RSMS_25BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw        
113 RSMS_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw        
114 RSMS_35BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw        
115 RSMS_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw        
116 RSMS_45BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw        
117 RSMS_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw        
118 RSMS_10BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW        
119 RSMS_15BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw        
120 RSMS_20BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw        
121 RSMS_25BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw        
122 RSMS_30BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw        
123 RSMS_35BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw        
124 RSMS_40BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw        
125 RSMS_45BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw        
126 RSMS_50BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw        
127 RSMS_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw        
128 RSMS_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw        
129 RSMS_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw        
130 RSMS_25BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw        
131 RSMS_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw        
132 RSMS_35BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw        
133 RSMS_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw        
134 RSMS_45BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw        
135 RSMS_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw        
RSMD Motor (Cylinder, Medium Inertia)            
136 RSMD_08BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 800W        
137 RSMD_10BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW        
138 RSMD_15BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw        
139 RSMD_20BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw        
140 RSMD_25BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw        
141 RSMD_30BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw        
142 RSMD_35BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw        
143 RSMD_40BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw        
144 RSMD_45BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw        
145 RSMD_50BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw        
146 RSMD_08BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 800W        
147 RSMD_10BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw        
148 RSMD_15BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw        
149 RSMD_20BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw        
150 RSMD_25BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw        
151 RSMD_30BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw        
152 RSMD_35BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw        
153 RSMD_40BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw        
154 RSMD_45BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw        
155 RSMD_50BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw        
156 RSMD_08BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 800W        
157 RSMD_15BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw        
158 RSMD_10BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW        
159 RSMD_20BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw        
160 RSMD_25BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw        
161 RSMD_30BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw        
162 RSMD_35BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw        
163 RSMD_40BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw        
164 RSMD_45BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw        
165 RSMD_50BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw        
166 RSMD_08BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 800W        
167 RSMD_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw        
168 RSMD_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW        
169 RSMD_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw        
170 RSMD_25BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw        
171 RSMD_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw        
172 RSMD_35BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw        
173 RSMD_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw        
174 RSMD_45BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw        
175 RSMD_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw        
176 RSMD_08BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 800W        
177 RSMD_10BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW        
178 RSMD_15BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw        
179 RSMD_20BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw        
180 RSMD_25BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw        
181 RSMD_30BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw        
182 RSMD_35BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw        
183 RSMD_40BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw        
184 RSMD_45BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw        
185 RSMD_50BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw        
186 RSMD_08BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 800W        
187 RSMD_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW        
188 RSMD_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw        
189 RSMD_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw        
190 RSMD_25BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw        
191 RSMD_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw        
192 RSMD_35BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw        
193 RSMD_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw        
194 RSMD_45BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw        
195 RSMD_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw        
RSMH Motor (Cylinder, High Inertia)            
196 RSMH_10BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw        
197 RSMH_15BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw        
198 RSMH_20BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw        
199 RSMH_30BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw        
200 RSMH_40BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw        
201 RSMH_50BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw        
202 RSMH_05BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 500W        
203 RSMH_10BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw        
204 RSMH_15BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw        
205 RSMH_20BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw        
206 RSMH_30BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw        
207 RSMH_40BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw        
208 RSMH_50BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw        
209 RSMH_05BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 500W        
210 RSMH_10BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw        
211 RSMH_15BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw        
212 RSMH_20BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw        
213 RSMH_30BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw        
214 RSMH_40BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw        
215 RSMH_50BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw        
216 RSMH_05BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 500W        
217 RSMH_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw        
218 RSMH_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw        
219 RSMH_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw        
220 RSMH_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw        
221 RSMH_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw        
222 RSMH_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw        
223 RSMH_05BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 500W        
224 RSMH_10BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw        
225 RSMH_15BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw        
226 RSMH_20BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw        
227 RSMH_30BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw        
228 RSMH_40BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw        
229 RSMH_50BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw        
230 RSMH_05BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 500W        
231 RSMH_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw        
232 RSMH_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw        
233 RSMH_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw        
234 RSMH_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw        
235 RSMH_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw        
236 RSMH_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw        
237 RSMH_05BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 500W        
             
CSD5 Series Servo Drive            
Communication Cable            
1 COM_SH03CPCNNA CSDP Communication Cable for PC        
2 COM_SH03CPCNNB CSD3 Communication Cable for PC        
3   CSD5 Communication Cable for PC        
Brake Cable            
4 BRK_SL03BRAKFA 3 meters Brake cable for small power rating motor        
5 BRK_SL05BRAKFA 5 meters Brake cable for small power rating motor        
6 BRK_SL10BRAKFA 10 meters Brake cable for small power rating motor        
7 BRK_SL15BRAKFA 15 meters Brake cable for small power rating motor        
8 BRK_SL20BRAKFA 20 meters Brake cable for small power rating motor        
9 BRK_SH03BRAKF 3 meters Brake cable for high power rating motor        
10 BRK_SH05BRAKF 5 meters Brake cable for high power rating motor        
11 BRK_SH10BRAKF 10 meters Brake cable for high power rating motor        
12 BRK_SH15BRAKF 15 meters Brake cable for high power rating motor        
13 BRK_SH20BRAKF 20 meters Brake cable for high power rating motor        
IO Cables            
14 IOC_SH03U50CNA 3 meters IO Cable        
15 IOC_SH05U50CNA 5 meters IO Cable        
Power Cable            
16 POW_SL03P010FA 3 meters Power Cable of CSDP for small power ratingmotor        
17 POW_SL05P010FA 5 meters Power Cable of CSDP for small power ratingmotor        
18 POW_SL10P010FA 10 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor        
19 POW_SL15P010FA 15 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor        
20 POW_SL20P010FA 20 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor        
21 POW_SL03P010FH 3 meters Power Cable of CSD3 for small power ratingmotor        
22 POW_SL05P010FH 5 meters Power Cable of CSD3 for small power ratingmotor        
23 POW_SL10P010FH 10 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor        
24 POW_SL15P010FH 15 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor        
25 POW_SL20P010FH 20 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor        
26 POW_SH03P015FH 3 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kw motor        
27 POW_SH05P015FH 5 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kw motor        
28 POW_SH10P015FH 10 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor        
29 POW_SH15P015FH 15 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor        
30 POW_SH20P015FH 20 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor        
31 POW_SH03P035FA 3 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 3.5Kw        
32 POW_SH05P035FA 5 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 3.5Kw        
33 POW_SH10P035FA 10 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw        
34 POW_SH15P035FA 15 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw        
35 POW_SH20P035FA 20 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw        
36 POW_SH03P050FA 3 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 5.0Kw        
37 POW_SH05P050FA 5 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 5.0Kw        
38 POW_SH10P050FA 10 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw        
39 POW_SH15P050FA 15 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw        
40 POW_SH20P050FA 20 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw        
Encoder Cable            
41 ENC_SL03ECKSFA 3 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor        
42 ENC_SL05ECKSFA 5 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor        
43 ENC_SL10ECKSFA 10 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor        
44 ENC_SL15ECKSFA 15 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor        
45 ENC_SL20ECKSFA 20 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor        
46 ENC_SL03ECHSFA 3 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor        
47 ENC_SL05ECHSFA 5 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor        
48 ENC_SL10ECHSFA 10 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor        
49 ENC_SL15ECHSFA 15 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor        
50 ENC_SL20ECHSFA 20 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor        
51 ENC_SH03ECKLFA 3 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor        
52 ENC_SH05ECKLFA 5 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor        
53 ENC_SH10ECKLFA 10 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor        
54 ENC_SH15ECKLFA 15 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor        
55 ENC_SH20ECKLFA 20 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor        
56 ENC_SH03ECHLFA 3 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor        
57 ENC_SH05ECHLFA 5 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor        
58 ENC_SH10ECHLFA 10 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor        
59 ENC_SH15ECHLFA 15 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor        
60 ENC_SH20ECHLFA 20 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor        
Connectors            
61 CON20PA_ENC Encoder Connector for CSD3, CSDP, 20 pins, 3M        
62 CON50PA_IOC IO Connector, 50 pins, 3M        
63 CON09PA_ENC 9 line Encoder Connector at RSM motor, 9 pins, AMP        
64 CON02PA_BRK Brake Connector, 2 pins, AMP        
65 CON04PA_POW Motor Power Connector for small power ratingmotors, 4 pins, AMP        
Registor            
66 RES_S250R251SN Regen. Resistor, 25 Ohm, 250W        
67 RES_S500R151SN Regen. Resistor, 50 Ohm, 150W        
Battery            
68 CSD3_BATTERY Battery for Backup memory of CSD3        
69 CSDP_BATTERY Battery for Backup memory of CSDP        
Operator            
70 CST_SDC CSDP Operator        
CSD5 Series Servo Drive    
1 CSD5_A5BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 50W
2 CSD5_01BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 100W
3 CSD5_02BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 200W
4 CSD5_04BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 400W
5 CSD5_08BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 800Kw
6 CSD5_10BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 1.0Kw
7 CSD5_15BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 1.5Kw
CSD3 Series Servo Drive    
8 CSD3_01BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 100W
9 CSD3_02BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 200W
10 CSD3_04BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 400W
11 CSD3_08BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 800W
12 CSD3_10BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 1.0Kw
13 CSD3_15BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 1.5Kw
CSDP Series Servo Drive    
14 CSDP_15BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 1.5Kw
15 CSDP_20BX2 Servo Dirve CSDP, 220V, 2.0Kw
16 CSDP_30BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 3.0Kw
17 CSDP_40BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 4.0Kw
18 CSDP_50BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 5.0Kw
RSMZ Motor (Cylinder, Low Inertia, 3000RPM)    
20 RSMZ_A5BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W
21 RSMZ_01BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W
22 RSMZ_02BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W
23 RSMZ_04BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W
24 RSMZ_06BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W
25 RSMZ_08BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W
26 RSMZ_10BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W
27 RSMZ_A5BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W
28 RSMZ_01BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W
29 RSMZ_02BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W
30 RSMZ_04BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W
31 RSMZ_06BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W
32 RSMZ_08BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W
33 RSMZ_10BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W
34 RSMZ_A5BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W
35 RSMZ_01BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W
36 RSMZ_02BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W
37 RSMZ_04BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W
38 RSMZ_06BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W
39 RSMZ_08BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W
40 RSMZ_10BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W
41 RSMZ_A5BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W
42 RSMZ_01BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W
43 RSMZ_02BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W
44 RSMZ_04BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W
45 RSMZ_06BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W
46 RSMZ_08BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W
47 RSMZ_10BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W
48 RSMZ_A5BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W
49 RSMZ_01BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W
50 RSMZ_02BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W
51 RSMZ_04BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W
52 RSMZ_06BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W
53 RSMZ_08BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W
54 RSMZ_10BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W
55 RSMZ_A5BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W
56 RSMZ_01BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W
57 RSMZ_02BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W
58 RSMZ_04BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W
59 RSMZ_06BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W
60 RSMZ_08BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W
61 RSMZ_10BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W
62 RSMZ_A5BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W
63 RSMZ_01BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W
64 RSMZ_02BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W
65 RSMZ_04BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W
66 RSMZ_06BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W
67 RSMZ_08BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W
68 RSMZ_10BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W
69 RSMZ_A5BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W
70 RSMZ_01BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W
71 RSMZ_02BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W
72 RSMZ_04BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W
73 RSMZ_06BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W
74 RSMZ_08BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W
75 RSMZ_10BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W
RSMQ Motor (Pan-Cake, Low Inertia, 3000RPM)    
76 RSMQ_01BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 100W
77 RSMQ_02BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 200W
78 RSMQ_04BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 400W
79 RSMQ_01BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 100W
80 RSMQ_02BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 200W
81 RSMQ_04BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 400W
RSMS Motor (Cyliner, Low Inertia)    
82 RSMS_10BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW
83 RSMS_15BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
84 RSMS_20BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
85 RSMS_25BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
86 RSMS_30BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
87 RSMS_35BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
88 RSMS_40BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
89 RSMS_45BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
90 RSMS_50BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
91 RSMS_10BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw
92 RSMS_15BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
93 RSMS_20BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
94 RSMS_25BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
95 RSMS_30BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
96 RSMS_35BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
97 RSMS_40BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
98 RSMS_45BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
99 RSMS_50BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
100 RSMS_10BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW
101 RSMS_15BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
102 RSMS_20BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
103 RSMS_25BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
104 RSMS_30BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
105 RSMS_35BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
106 RSMS_40BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
107 RSMS_45BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
108 RSMS_50BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
109 RSMS_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw
110 RSMS_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
111 RSMS_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
112 RSMS_25BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
113 RSMS_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
114 RSMS_35BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
115 RSMS_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
116 RSMS_45BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
117 RSMS_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
118 RSMS_10BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW
119 RSMS_15BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
120 RSMS_20BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
121 RSMS_25BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
122 RSMS_30BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
123 RSMS_35BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
124 RSMS_40BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
125 RSMS_45BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
126 RSMS_50BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
127 RSMS_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw
128 RSMS_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
129 RSMS_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
130 RSMS_25BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
131 RSMS_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
132 RSMS_35BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
133 RSMS_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
134 RSMS_45BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
135 RSMS_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
RSMD Motor (Cylinder, Medium Inertia)    
136 RSMD_08BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 800W
137 RSMD_10BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW
138 RSMD_15BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
139 RSMD_20BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
140 RSMD_25BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
141 RSMD_30BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
142 RSMD_35BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
143 RSMD_40BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
144 RSMD_45BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
145 RSMD_50BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
146 RSMD_08BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 800W
147 RSMD_10BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw
148 RSMD_15BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
149 RSMD_20BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
150 RSMD_25BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
151 RSMD_30BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
152 RSMD_35BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
153 RSMD_40BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
154 RSMD_45BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
155 RSMD_50BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
156 RSMD_08BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 800W
157 RSMD_15BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
158 RSMD_10BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW
159 RSMD_20BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
160 RSMD_25BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
161 RSMD_30BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
162 RSMD_35BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
163 RSMD_40BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
164 RSMD_45BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
165 RSMD_50BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
166 RSMD_08BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 800W
167 RSMD_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
168 RSMD_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW
169 RSMD_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
170 RSMD_25BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
171 RSMD_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
172 RSMD_35BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
173 RSMD_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
174 RSMD_45BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
175 RSMD_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
176 RSMD_08BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 800W
177 RSMD_10BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW
178 RSMD_15BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
179 RSMD_20BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
180 RSMD_25BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
181 RSMD_30BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
182 RSMD_35BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
183 RSMD_40BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
184 RSMD_45BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
185 RSMD_50BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
186 RSMD_08BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 800W
187 RSMD_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW
188 RSMD_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
189 RSMD_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
190 RSMD_25BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
191 RSMD_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
192 RSMD_35BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
193 RSMD_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
194 RSMD_45BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
195 RSMD_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
RSMH Motor (Cylinder, High Inertia)    
196 RSMH_10BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw
197 RSMH_15BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
198 RSMH_20BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
199 RSMH_30BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
200 RSMH_40BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
201 RSMH_50BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
202 RSMH_05BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 500W
203 RSMH_10BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw
204 RSMH_15BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
205 RSMH_20BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
206 RSMH_30BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
207 RSMH_40BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
208 RSMH_50BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
209 RSMH_05BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 500W
210 RSMH_10BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw
211 RSMH_15BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
212 RSMH_20BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
213 RSMH_30BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
214 RSMH_40BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
215 RSMH_50BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
216 RSMH_05BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 500W
217 RSMH_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw
218 RSMH_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
219 RSMH_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
220 RSMH_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
221 RSMH_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
222 RSMH_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
223 RSMH_05BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 500W
224 RSMH_10BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw
225 RSMH_15BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
226 RSMH_20BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
227 RSMH_30BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
228 RSMH_40BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
229 RSMH_50BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
230 RSMH_05BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 500W
231 RSMH_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw
232 RSMH_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
233 RSMH_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
234 RSMH_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
235 RSMH_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
236 RSMH_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
237 RSMH_05BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 500W
             
CSD5 Series Servo Drive            
Communication Cable            
1 COM_SH03CPCNNA CSDP Communication Cable for PC        
2 COM_SH03CPCNNB CSD3 Communication Cable for PC        
3   CSD5 Communication Cable for PC        
Brake Cable            
4 BRK_SL03BRAKFA 3 meters Brake cable for small power rating motor        
5 BRK_SL05BRAKFA 5 meters Brake cable for small power rating motor        
6 BRK_SL10BRAKFA 10 meters Brake cable for small power rating motor        
7 BRK_SL15BRAKFA 15 meters Brake cable for small power rating motor        
8 BRK_SL20BRAKFA 20 meters Brake cable for small power rating motor        
9 BRK_SH03BRAKF 3 meters Brake cable for high power rating motor        
10 BRK_SH05BRAKF 5 meters Brake cable for high power rating motor        
11 BRK_SH10BRAKF 10 meters Brake cable for high power rating motor        
12 BRK_SH15BRAKF 15 meters Brake cable for high power rating motor        
13 BRK_SH20BRAKF 20 meters Brake cable for high power rating motor        
IO Cables            
14 IOC_SH03U50CNA 3 meters IO Cable        
15 IOC_SH05U50CNA 5 meters IO Cable        
Power Cable            
16 POW_SL03P010FA 3 meters Power Cable of CSDP for small power ratingmotor        
17 POW_SL05P010FA 5 meters Power Cable of CSDP for small power ratingmotor        
18 POW_SL10P010FA 10 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor        
19 POW_SL15P010FA 15 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor        
20 POW_SL20P010FA 20 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor        
21 POW_SL03P010FH 3 meters Power Cable of CSD3 for small power ratingmotor        
22 POW_SL05P010FH 5 meters Power Cable of CSD3 for small power ratingmotor        
23 POW_SL10P010FH 10 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor        
24 POW_SL15P010FH 15 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor        
25 POW_SL20P010FH 20 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor        
26 POW_SH03P015FH 3 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kw motor        
27 POW_SH05P015FH 5 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kw motor        
28 POW_SH10P015FH 10 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor        
29 POW_SH15P015FH 15 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor        
30 POW_SH20P015FH 20 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor        
31 POW_SH03P035FA 3 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 3.5Kw        
32 POW_SH05P035FA 5 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 3.5Kw        
33 POW_SH10P035FA 10 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw        
34 POW_SH15P035FA 15 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw        
35 POW_SH20P035FA 20 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw        
36 POW_SH03P050FA 3 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 5.0Kw        
37 POW_SH05P050FA 5 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 5.0Kw        
38 POW_SH10P050FA 10 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw        
39 POW_SH15P050FA 15 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw        
40 POW_SH20P050FA 20 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw        
Encoder Cable            
41 ENC_SL03ECKSFA 3 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor        
42 ENC_SL05ECKSFA 5 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor        
43 ENC_SL10ECKSFA 10 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor        
44 ENC_SL15ECKSFA 15 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor        
45 ENC_SL20ECKSFA 20 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor        
46 ENC_SL03ECHSFA 3 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor        
47 ENC_SL05ECHSFA 5 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor        
48 ENC_SL10ECHSFA 10 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor        
49 ENC_SL15ECHSFA 15 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor        
50 ENC_SL20ECHSFA 20 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor        
51 ENC_SH03ECKLFA 3 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor        
52 ENC_SH05ECKLFA 5 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor        
53 ENC_SH10ECKLFA 10 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor        
54 ENC_SH15ECKLFA 15 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor        
55 ENC_SH20ECKLFA 20 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor        
56 ENC_SH03ECHLFA 3 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor        
57 ENC_SH05ECHLFA 5 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor        
58 ENC_SH10ECHLFA 10 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor        
59 ENC_SH15ECHLFA 15 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor        
60 ENC_SH20ECHLFA 20 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor        
Connectors            
61 CON20PA_ENC Encoder Connector for CSD3, CSDP, 20 pins, 3M        
62 CON50PA_IOC IO Connector, 50 pins, 3M        
63 CON09PA_ENC 9 line Encoder Connector at RSM motor, 9 pins, AMP        
64 CON02PA_BRK Brake Connector, 2 pins, AMP        
65 CON04PA_POW Motor Power Connector for small power ratingmotors, 4 pins, AMP        
Registor            
66 RES_S250R251SN Regen. Resistor, 25 Ohm, 250W        
67 RES_S500R151SN Regen. Resistor, 50 Ohm, 150W        
Battery            
68 CSD3_BATTERY Battery for Backup memory of CSD3        
69 CSDP_BATTERY Battery for Backup memory of CSDP        
Operator            
70 CST_SDC CSDP Operator