http://thietbidoluong.biz/bai-viet/dacell-vietnam.html

Torque Sensors Brand
TRA DACELL Vietnam
TRB DACELL Vietnam
TRC DACELL Vietnam
TRD DACELL Vietnam
TRE DACELL Vietnam
TRN DACELL Vietnam
TCN DACELL Vietnam
TCN15 DACELL Vietnam
TCN16 DACELL Vietnam
TCN23 DACELL Vietnam
TRB-30KC DACELL Vietnam
TRC-FL-K50 DACELL Vietnam
TRD20-K2 DACELL Vietnam
Multi-axis Load Cells DACELL Vietnam
MC15 DACELL Vietnam
CS142 DACELL Vietnam
MC15(6 axis) DACELL Vietnam
MC86-R,MC86-L DACELL Vietnam
Indicator DACELL Vietnam
DN10W, DN15W DACELL Vietnam
DN50W DACELL Vietnam
DN40W DACELL Vietnam
DN20W DACELL Vietnam
DN100,200 DACELL Vietnam
DN150,250 DACELL Vietnam
DN-130L DACELL Vietnam
DN-130T DACELL Vietnam
DN-230A DACELL Vietnam
PDN10 DACELL Vietnam
PDN20 DACELL Vietnam
DN-GI200, GI100 DACELL Vietnam
Amplifier DACELL Vietnam
DN-AM100 DACELL Vietnam
DN-ACM100 DACELL Vietnam
DN-ACM200 DACELL Vietnam
DN-AM110 DACELL Vietnam
DN-AM310 DACELL Vietnam
DN-AM1000 DACELL Vietnam
 DN-CN100 DACELL Vietnam
DN-AM210 DACELL Vietnam
DN-AM130 DACELL Vietnam
DN-AM120 DACELL Vietnam
Displacement Transducers DACELL Vietnam
DP DACELL Vietnam
LPS DACELL Vietnam
CTP DACELL Vietnam
DN25W DACELL Vietnam
DN-SP DACELL Vietnam
DN-CP-S1~S4 DACELL Vietnam
 DN-LP-S1~S16 DACELL Vietnam
DN20W DACELL Vietnam
Force Gauge DACELL Vietnam
DN-FGA DACELL Vietnam
DLR DACELL Vietnam