Minilec Vietnam, Đại lý Minilec Vietnam - ANS Vietnam

MINILEC
CODE TÊN TIẾNG ANH
VSP D1 Phase Failure Relay
VSP D2 Phase Failure Relay
S1 VMR7 Phase Failure Relay
VPG D1 Phase Failure Relay
P1 PFS2 Phase Failure Relay
S2 VMR1 Phase Failure Relay
USP D1 Phase Failure Relay
P1 PFS2 Phase Failure Relay
S2 VMR2 Phase Failure Relay
ALV D2 Phase Failure Relay
S2 VMR6 Phase Failure Relay
S2 VMR8 Phase Failure Relay
D1 HLS1 Phase Failure Relay
VST D1 Phase Failure Relay
D1 VMRA Phase Failure Relay
D2 VMR2 Phase Failure Relay
S2 VMR3 Phase Failure Relay
F3 VSR4 Phase Failure Relay
S1 SUR1 Phase Failure Relay
S1 USP1 Phase Failure Relay
S1 VSP1 Phase Failure Relay
D1 VCR1 Monitoring Relay
VCT D2 Monitoring Relay
VCF D2 Monitoring Relay
D1 VCT1 Monitoring Relay
D2 VCT1 Monitoring Relay
S2 UVR5 Monitoring Relay
S1 UVR5 Monitoring Relay
S1 UVR4 Monitoring Relay
S2 VMR5 Monitoring Relay
PGS D2 Motor / Pump Protection Relay
MPR D2 Motor / Pump Protection Relay
D2 MPR2 Motor / Pump Protection Relay
S2 CMR1 Motor / Pump Protection Relay
SE CTR1 Motor / Pump Protection Relay
D5 MOR1 Motor / Pump Protection Relay
D3 MPR1 Motor / Pump Protection Relay
D2 BTR1 Motor / Pump Protection Relay
D2 MPR3 Motor / Pump Protection Relay
D3 MPR3 Motor / Pump Protection Relay
D3 DMPR1 Motor / Pump Protection Relay
F3 MPR1 Motor / Pump Protection Relay
CT Module (CT 20/ CT 50) Motor / Pump Protection Relay
CT Module (CT 5) Motor / Pump Protection Relay
S2 WTR1 Motor / Pump Protection Relay
PTC Motor / Pump Protection Relay
S1 ETS1 Electronics Timer
S1 ETM1 Electronics Timer
ETS D1 Electronics Timer
ETA D1 Electronics Timer
ESR D1 Electronics Timer
S1 ESD1 Electronics Timer
D1 ETM1 Electronics Timer
S2 ETM1 Electronics Timer
SE ETM2 Electronics Timer
WLC D1 Liquid Level Controller
P1 LCW1 Liquid Level Controller
S2 WLC1 Liquid Level Controller
S2 ALT1 Liquid Level Controller
DLC D1 Liquid Level Controller
FRK P5 Liquid Level Controller
D2 PTV1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D2 PTC1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D3 PTF1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D5 PTA1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D5 PTW1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D5 PTW2 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D5 PTW3 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D1 IST1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D3 IST1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D3 MFT1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D3 RET1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D5 PAT1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D5 MFT1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D5 PTC1 / D5 PTV1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D1 PTC3 / D1 PTV3 Power Line Transducers And Multifunction Meter
D3 TET1 Power Line Transducers And Multifunction Meter
MULTIFUNCTION METER Power Line Transducers And Multifunction Meter
Protocom 4 Twin AC Controller
MBAS 0600/ MOCRO 17 Alarm Annunciator
MBAS 9700 Alarm Annunciator
MBAS 08 Alarm Annunciator
MICROWARN 0600 Alarm Annunciator
MBAS 11 Alarm Annunciator
MICROFACIA Alarm Annunciator
Auto switch 9 Products For Agri Sector
Auto switch 2 Products For Agri Sector
Auto switch 4 Products For Agri Sector
Auto switch 5 Products For Agri Sector
Auto switch 7 Products For Agri Sector
VSP2 Products For Agri Sector
VSP3 Products For Agri Sector

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: