WEKOTEC Vietnam - Đại lý phân phối WEKOTEC Vietnam

A. Giới thiệu:

WEKOTEC là được thành lập vào tháng 5 năm 2015 bởi các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ giám sát chất lượng nước tại Hàn Quốc.

Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực phát triển công nghệ mới và đã thành công trong việc phát triển và đăng ký bằng phát minh sáng chế cho “Mô-đun bơm phun”. Chúng tôi đã sản xuất hệ thống giám sát chất lượng nước dựa trên mô-đun này kể từ năm 2016. WEKOTEC được công nhận là sản phẩm có độ chính xác cao, công nghệ hiện đại, hệ thống giám sát chất lượng nước của chúng tôi đã được lắp đặt tại hơn 100 công trình xử lý nước ở Hàn Quốc cho đến nay.

WEKOTEC sẽ phát triển hơn nữa những sản phẩm tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thị trường. Chúng tôi sẽ không ngừng sáng tạo và dẫn đầu lĩnh vực công nghệ môi trường thông qua việc chủ động thích ứng với công nghệ IoT - công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

B. Sản phẩm:

1. Loại tất cả trong một: 

Duy nhất Model: WEKO-AiO-WQMS

Hệ thống giám sát chất lượng nước tất cả trong một cho phép theo dõi nhiều thông số chất lượng nước với một hệ thống tích hợp đầy đủ, dễ sử dụng và tiết kiệm.

2. Loại đơn chức năng: http://www.wekotec.net/en/product/single-item-meter

Model

Mô tả

WEKO-TN

Hệ thống giám sát chất lượng nước trực tuyến tổng nitơ sử dụng phép đo quang học hấp thụ thuộc Quy trình kiểm tra chất lượng nước của Hàn Quốc

WEKO-TP

Hệ thống giám sát chất lượng nước trực tuyến tổng phốt pho sử dụng phép đo quang học hấp thụ thuộc Quy trình kiểm tra chất lượng nước của Hàn Quốc, có thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao

WEKO-COD

Hệ thống giám sát chất lượng nước trực tuyến yêu cầu oxy hóa học sử dụng phương pháp chuẩn độ theo Quy trình kiểm tra chất lượng nước của Hàn Quốc

WEKO-NH4

Hệ thống giám sát chất lượng nước trực tuyến amoni-nitơ sử dụng phương pháp Indophenol thuộc Quy trình kiểm tra chất lượng nước của Hàn Quốc

WEKO-NO3

Hệ thống giám sát chất lượng nước trực tuyến nitrat-nitơ sử dụng phương pháp Brucine thuộc Quy trình kiểm tra chất lượng nước của Hàn Quốc

WEKO-TOC

Hệ thống giám sát chất lượng nước trực tuyến tổng số carbon hữu cơ sử dụng phương pháp oxy hóa UV với muối persulfate

WEKO-PO

Hệ thống giám sát chất lượng nước trực tuyến phốt phát-phốt pho sử dụng phương pháp đo quang hấp thụ thuộc Quy trình kiểm tra chất lượng nước của Hàn Quốc

3. Cảm biến: 

Model

Mô tả

WEKO-PH (Cảm biến pH)

sử dụng trong đo đạc và kiểm soát pH, định hướng và kiểm soát quá trình xử lý nước như hệ thống trung hòa axit / kiềm, làm mềm nước, lắng, tạo bông và khử trùng.

WEKO-SS (Bộ phân tích chất rắn lơ lửng)

WEKO-MLSS (Bộ phân tích chất rắn lơ lửng trộn lẩn chất lỏng)

có thể lắp đặt tự do và đo nhiều loại chất rắn lơ lửng

WEKO-TU (Bộ phân tích độ đục)

phân tích độ đục của nước

WEKO-CO (Bộ phân tích độ dẫn điện)

sử dụng đo độ dẫn điện của chất lỏng, có thể mở rộng phạm vi đo lên đến 2000 ms/cm bằng cách lựa chọn điện cực thích hợp

WEKO-DO (Bộ phân tích oxy hòa tan)

đo chính xác lượng oxy hòa tan. Có loại điện cực, loại phân cực (2 điện cực hoặc 3 điện cực), loại quang học và có thể lựa chọn phù hợp với điều kiện đo

WEKO-SA (Bộ phân tích nồng độ muối)

sử dụng để kiểm tra nồng độ muối trong nước mặn, bể bơi, trại cá, hồ cá, chế biến thực phẩm và công nghiệp y tế, nước rỉ rác, nước thải, nhà máy xử lý nước thải,…

4. Thiết bị hệ thống:

Model

Mô tả

WEKO-AS (Lấy mẫy tự động)

lấy mẫu và lưu trữ tự động phục vụ quá trình kiểm soát và kiểm tra chất lượng nước tại nhà máy xử lý nước

WEKO-DL (Máy ghi dữ liệu)

thu thập dữ liệu hỗ trợ các giao thức truyền thông tiêu chuẩn và chương trình điều khiển đa chức năng khác nhau

WEKO-MSFS (Máy lọc/lấy mẫu)

lấy mẫu và lọc nước đo lường, được lắp đặt với WEKO-AiO-WQMS hoặc bất kỳ máy phân tích nào khác của WEKOTEC để kiểm soát quá trình xử lý nước

 

A. Introduction: www.wekotec.net/

WEKOTEC Co., Ltd. is a young company established in May, 2015 by experts in the water quality monitoring technology in Korea.

Since its establishment, we have driven our full competence to develop new technology, and succeeded in development and patent registration of “Syringe Pump module”. We have launched water quality monitoring systems based on this module year by year since 2016. As WEKOTEC is recognized of products with high precision and high-end technologies in the local markets, our Water Quality Monitoring System has been installed at more than 100 water treatment plants in Korea so far.

WEKOTEC will further develop more advanced products that satisfy the requirements from the markets. We will create and lead new environment markets by actively adapting IoT technology, the core of the fourth industrial revolution.

B. Product:

1. All-in-One Type: www.wekotec.net/en/product/integrated-measuring-instrument

Only Model: WEKO-AiO-WQMS

WEKOTEC's All-in-One Water Quality Monitoring System allows you to monitor multiple water quality parameters with a fully integrated, easy to use and economical system.

2. Single type: www.wekotec.net/en/product/single-item-meter

Model

Description

WEKO-TN

a Total Nitrogen On-line Water Quality Monitoring System which uses absorption photometry of Korea-Water-Quality-Process-Test

WEKO-TP

a Total Phosphorus on-line Water Quality Monitoring System which uses absorption photometry of Korea-Water-Quality-Process-Test, able to work under condition of high temperature and pressure, as regulated by the Korea-Water-Quality-Process Test and exactly controls sample/reagent

WEKO-COD

a chemical Oxygen Demand On-line Water Quality Monitoring System which uses Titration Method of Korea-Water-Quality-Process-Test

WEKO-NH4

a Ammonium-Nitrogen On-Line Water Quality Monitoring System which uses Indophenol method of Korea-Water-Quality-Porcess-Test

WEKO-NO3

a Nitrate-Nitrogen On-line Water Quality Monitoring System which uses Brucine method of Korea-Water-Quality-Process-Test

WEKO-TOC

a Total Organic Carbon On-line Water Quality Monitoring System which uses UV-Oxidation Method with persulfate

WEKO-PO

a Phosphate-phosphorus On-Line Water Quality Monitoring System

3. Sensor: www.wekotec.net/en/product/sensor

Model

Desription

WEKO-PH (pH Sensor)

an instrument that can be used in the measurement and control, applied to the direction and control in the water treatment process such as acid/alkali neutralization system, softening of water, sedimentation, flocculation, and disinfection.

WEKO-SS (Suspended Solid)

WEKO-MLSS (Mixed Liquid Suspended Solid)

can arbitrary sets and measures a wide range of suspended solids

WEKO-TU

turbidity analyzer

WEKO-CO

the measuring of Liquid Conductivity. It can expand the measurement range up to 2000mS/cm by the selection of electrode

WEKO-DO

accurately measures the Dissolved Oxygen. There are galvanic, polarographic type (2 electrodes or 3 electrodes), Optical type, and you can choose in accordance with the measuring condition

WEKO-SA

used to check salt concentration in salt water, swimming pools, fish farms, aquariums (marine fishes) ponds (carps), food processing and medical industry, waste leachate, sewage, waste water treatment plants and so on

4. System equipment: www.wekotec.net/en/product/facilities

Model

Description

WEKO-AS (Data Logger)

an automatic sampler that automatically samples and stores specimen for the purposes of process control and water quality control at water treatment plant

WEKO-DL (Data Logger)

a data collection system that supports the standard communication protocols and control program of various functions

WEKO-MSFS (Multi Sampling / Filtering Machine)

the machine for sampling and filtering of measurement water. It is installed with WEKO-AiO-WQMS or any other WEKOTEC's analyzer to control the water treatment process

 

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: