Westcar Vietnam - Nhà phân phối Westcar Vietnam

Models Name of products Vietnamese name Brand name
Rotofluid K Rotofluid Hydraulic Joint coupling Westcar Khớp nối thủy lực Rotofluid Westcar Viet Nam
Rotofluid SCF Rotofluid Hydraulic Joint coupling Westcar Khớp nối thủy lực Rotofluid Westcar Viet Nam
Rotofluid DCF Rotofluid Hydraulic Joint coupling Westcar Khớp nối thủy lực Rotofluid Westcar Viet Nam
Rotofluid CA ROTOFLUID CA Hydrodynamic Coupling with Annular Chamber Khớp nối thủy lực Rotofluid  Westcar Viet Nam
KDA  Hydraulic Coupling Westcar Khớp nối thủy lực Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA  Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K1 Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K2 Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K3 Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K-S Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K-FR Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K-FRS Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K-FRV/FRU Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K-FRD Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K-FR-PAV/PBV Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K-AB Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec ALFA K-AFF Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec Beta X Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec Beta J Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec Beta H Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec Beta Z Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
Rotomec Beta ZI Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Westcar Viet Nam
UG-UGN Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
VG-VGN Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
UGV-UGNV Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
VGV-VGNV Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
GPAV-VGNPAV Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
VGD-VGND Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
G-GN Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
DFRN4DFRN U-V Rotoflexi D Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
DGNE Rotoflexi D Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
DGNE U-V Rotoflexi D Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
DRNE C Rotoflexi D Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
DRNE P Rotoflexi D Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Westcar Viet Nam
NM Rotoelastic motor coupling Westcar Khớp nối động cơ Westcar Westcar Viet Nam
E-P Alignment joint Westcar Khớp liên kết Westcar Westcar Viet Nam
E-PE Alignment joint Westcar Khớp liên kết Westcar Westcar Viet Nam
E-FF Alignment joint Westcar Khớp liên kết Westcar Westcar Viet Nam
E-PDFE Alignment joint Westcar Khớp liên kết Westcar Westcar Viet Nam
HN-HNS-4-V-W Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Westcar Viet Nam
HN-HNS-6-V Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Westcar Viet Nam
HNS-6-AH-ALH Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Westcar Viet Nam
HN-HNS-8 Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Westcar Viet Nam
HNS-8-AH Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Westcar Viet Nam
HNS-8-RH Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Westcar Viet Nam
DMU ESCO Flexible joints -Alignment joint Westcar Khớp linh hoạt - Khớp liên kết Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear RE Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear RE UU Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear RE FOO Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear RE FO Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear RE V Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear RE FT Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear D Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear B Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear M Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear MC Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear DH.MN Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogear DH.PN Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar  Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar Westcar Viet Nam
FST ESCO Flexible joints -Gear Coupling Westcar Khớp linh hoạt - Khớp nối bánh răng Westcar Westcar Viet Nam
Rotogrid TH Flexible joints - Rotogrid tapered disc joint Westcar Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Rotogrid Westcar Westcar Viet Nam
Rotogrid TV Flexible joints - Rotogrid tapered disc joint Westcar Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Rotogrid Westcar Westcar Viet Nam
Falk steelflex T10 Flexible joints - Steelflex falk tapered spring joint Westcar Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Westcar Westcar Viet Nam
Falk steelflex T20 Flexible joints - Steelflex falk tapered spring joint Westcar Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Westcar Westcar Viet Nam
Falk steelflex T31 Flexible joints - Steelflex falk tapered spring joint Westcar Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Westcar Westcar Viet Nam
Falk steelflex T35 Flexible joints - Steelflex falk tapered spring joint Westcar Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Westcar Westcar Viet Nam
Ceepi Series BD Mechanical Brake - BD shoe brakes Westcar  Phanh cơ khí - Phanh giày Westcar  Westcar Viet Nam
Disco Series CD Mechanical Brake -CD disc brakes Westcar  Phanh cơ khí - Phanh đĩa CD Westcar Westcar Viet Nam
WTS Electronic devices - Soft starter Wescar Thiết bị điện tử - Bộ khởi động mềm Westcar Westcar Viet Nam
WGS Electronic devices - Soft starter Wescar Thiết bị điện tử - Bộ khởi động mềm Westcar Westcar Viet Nam
MFC Electronic devices - Braking modules Wescar Thiết bị điện tử - Phanh Mô-đun Wescar Westcar Viet Nam
MFD Electronic devices - Braking modules Wescar Thiết bị điện tử - Phanh Mô-đun Wescar Westcar Viet Nam

 

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: