NO Code hàng Tên hàng Tên hãng + Vietnam
Tên TA
1 P 10 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
2 P 12 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
3 P 20 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
4 P 21 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
5 P 121 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
6 P 131 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
7 P 126 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
8 P 136 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
9 P 115 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
10 P 940 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
11 P 120 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
12 P 130 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
13 P 132 Pressure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
14 P 133 Level transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
15 P 135 Level transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
16 P 135K Level transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
17 P 137 Level transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
18 P 139 Level transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
19 P 142 Level transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
20 PR 10 Pressure switch Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
21 PR 20 Pressure switch Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
22 PM 82 Digital Pressure Gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
23 PM 82-3 Digital Pressure Gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
24 PM 82-4 Digital Pressure Gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
25 PTM 82 Digital Pressure Gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
26 PM 63 Digital Pressure Gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
27 PDM 80-1 Digital Pressure Gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
28 PD 40 Diff. preussure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
29 PD 41 Diff. preussure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
30 PD 81 Diff. preussure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
31 PDM 80-2 Diff. preussure transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
32 FM 1 Level switch Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
33 FS 1 / ERK 1.4 Level switch Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
34 EMW 63.4 Temperature transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
35 ERW 72.4 Temperature swicth Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
36 PTM 82 Digital Thermometer Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
37 TM 63 Digital Thermometer Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
38 ET / ETS 31 Isolation amplifier Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
39 ET 32 Isolation amplifier Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
40 P131-4B0-V17 Pressure Transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PDM80 -2510 - 011 Differential pressure gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PM82-0110-330 Digital contact gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P120.01-403-F3A Pressure Transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P115-400-G161-1 OEM Pressure Transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P121-400-G17 Pressure Transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PM82-0110-330-0-10 Digital contact gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PM82-3110-330 Digital contact gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PM82-4-01-HD-330 Digital contact gauge Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P20-HB1-1111 Pressure Transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PD41.01-4PY2-R1H-H0 Differential
 pressure transmitter 
Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P136-401-F31 Pressure Transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P136-402-F31 Pressure Transmitter Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam